Concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres públics


Termini de presentació de sol·licituds: 
de 30 de novembre de 2013 al 17 de gener de 2014

El Departament d'Ensenyament convoca periòdicament un concurs de mèrits per a la selecció de directors dels centres educatius en què hagi de quedar vacant aquest càrrec. En el procés de selecció, que es regeix pels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, hi participa la comunitat escolar.

Hi pot participar el personal funcionari de carrera docent que imparteixi algun dels ensenyaments implantats en el centre al qual s'opta i que compleixi els requisits que estableix la resolució del concurs.

A cada centre o zona escolar rural on hi ha candidatures admeses es constitueix una comissió de selecció. La comissió de selecció valora el procés de selecció, que consta de dues fases i cadascuna és eliminatòria. Té en compte de manera objectiva els mèrits de la competència professional, la idoneïtat i l'experiència dels aspirants en l'àmbit de la gestió i la docència, el projecte de direcció i la capacitat de lideratge.

El projecte de direcció, que ha de presentar cada candidat o candidata, ha d'ordenar el desplegament i l'aplicació del projecte educatiu per al període de mandat i explicitar la diagnosi actualitzada del centre, els objectius a assolir per la millora dels resultats educatius, les actuacions previstes, les concrecions organitzatives, els indicadors de progrés del projecte i per a l'avaluació de l'exercici de la direcció, així com els mecanismes de rendició de comptes i de participació de la comunitat en el centre.


Concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres públics Concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres públics Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de desembre 10, 2013 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.