Curs d'iniciació del personal interí docent

La Resolució EDU/3219/2007, de 25 d’octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d’iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d’agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent, estableix que el professorat interí o substitut nomenat per a tot un curs escolar en un mateix centre docent haurà de participar en un curs de formació específic per a aquest personal (DOGC núm. 4998, de 30.10.2007).

Vist l’informe de la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i ateses les mesures de contenció de la despesa de l’actual exercici pressupostari, cal modificar l’organització i la durada de la fase presencial del curs d’iniciació que estableix el punt 2 de la Resolució indicada.

En conseqüència,

Resolc:

Modificar l’apartat 2 de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d’octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d’iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d’agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent, que queda redactat de la manera següent:

“-2 La fase presencial del curs d’iniciació

El professorat interí o substitut nomenat per a tot un curs escolar en un mateix centre docent haurà de participar en un curs de formació específic per aquest personal, organitzat per la Subdirecció General d’Innovació, Formació i Orientació del Departament d’Ensenyament. El calendari i les seus on es realitzarà la formació es podrà consultar a la secció de formació de l’XTEC. La durada d’aquesta fase serà de 30 hores, de les quals 15 hores s’han de fer de forma presencial i les 15 hores restants es poden fer de forma no presencial.”.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu corresponent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 29 de novembre de 2013


Alberto del Pozo Ortiz

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics
RESOLUCIÓ ENS/2551/2013, de 29 de novembre, de segona modificació de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d'octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d'iniciació del personal interí docent.

Curs d'iniciació del personal interí docent  Curs d'iniciació del personal interí docent Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de desembre 10, 2013 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.