Calendari de preinscripció 2014-2015


La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal:
 • conèixer el calendari de tot el procés,
 • consultar els centres i l'oferta de places escolars,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i també la documentació necessària per justificar-los,
 • presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que s'estableixi.

Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb l'aplicació dels criteris de prioritat 

Cada centre educatiu us pot informar del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres i si té mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats dels alumnes. Normalment els centres organitzen jornades de portes obertes abans del període de preinscripció.

Cada any el Departament publica la resolució que regula el procés de preinscripció, on s'estableixen les dates i els terminis que són específics per a cada ensenyament.


Dates de la preinscripció del curs 2014-2015

Està en tràmit de publicació al DOGC la resolució per a la preinscripció del curs 2014-2015. Es mantenen els mateixos criteris generals i complementaris d’admissió d’alumnes i els barems que es van aplicar el darrer curs.

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

 • De l'11 al 21 de març, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

 • De l'11 de març al 4 d'abril, per als ensenyaments professionals de música i dansa.

 • Del 13 al 23 de maig, per al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny, i per al primer període dels ensenyaments esportius.

 • Del 27 de maig al 6 de juny, per als cicles formatius de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.

 • Del 23 al 30 de juny per als ensenyaments d'educació d'adults.

 • Del 7 al 11 de juliol, per als cursos de formació específics per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, llevat dels de grau mitjà que es fan en centres de formació d'adults que segueixen el calendari d'aquests ensenyaments.

 • De l'1 al 4 de setembre, per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d'idiomes.

 • Del 5 al 16 de maig, per a les llars d'infants. Els ajuntaments que tenen delegades les competències en relació a les llars d'infants poden establir un calendari propi, per tant, en aquests casos, caldrà consultar-los.

 • Per als ensenyaments artístics superiors caldrà consultar als centres, que els han de fer públics no més tard de l'11 de març.


Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:

Criteris generals

Si hi ha germans matriculats al centre (o en un centre públic adscrit) o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

Criteris complementaris

Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

Criteris específics de prioritat

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.

En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.

Per a la resta d'ensenyaments postobligatoris

Per a l'ordenació de les sol·licituds s'apliquen els criteris específics establerts a la normativa vigent i que es poden consultar al Decret 75/2007, de 27 de març , pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i a la resolució de preinscripció corresponent.
Calendari de preinscripció 2014-2015
Segon cicle d'educació infantil i ensenyament obligatori
               Tasques a realitzar pels centres docents
Fases de la preinscripció
Dates
Gestió de l'oferta (reserva per a alumnes del centre)
19 al 24 de febrer
Difusió de l'oferta
5 de març
Presentació de sol·licituds
11 al 21 de març
La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 20 de març
Introducció de sol·licituds (per sortir al llistat de barem provisional)
11 al 28 de març
Llistes amb el barem provisional
1 de d’abril
Sorteig
2 de d’abril
Reclamacions
2 al 4 d’abril
Resolució reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds)
7 d’abril
Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions
10 d’abril
Dia per revisar reserva de places a l'aplicació (prèvia autorització de la inspecció)
10 i 11 d’abril
Publicar oferta definitiva
6 de maig
Publicació de les llistes d'admesos
15 de maig
Període de matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO)
10 al 13 de juny
Període de matriculació o confirmació de plaça (2n, 3r i 4t d’ESO)
23 al 27 de juny
Confirmació interna de continuïtat dels alumnes propis
Abans del 27 de juny o el 4 de juliol per l’ESO
Confirmació de matrícula a l’aplicació informàtica (infantil i primària)
25 al 27 de juny
Ajustament matricula prevista a ESO
30 de juny al 4 juliol
Període de matrícula extraordinària d’ESO pels pendents de exàmens de setembre
8 al 12 de setembre
Confirmació de matrícula definitiva de l’ESO
15 al 26 de setembre
Calendari de preinscripció 2014-2015.
 Ensenyaments postobligatoris
(batxillerat, cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny)

Tasques a realitzar pels centres docents

Fases de la preinscripció
Dates
Gestió de l'oferta
24 al 30 d'abril
Difusió de l'oferta
9 de maig
Presentació de sol·licituds
13 al 23 de maig
La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 22 de maig
Introducció de sol·licituds (per sortir al llistat de barem provisional)
13 al 30 de maig
Llistes amb el barem provisional
3 de juny
Sorteig
4 de juny
Reclamacions
4 al 6 de juny
Resolució reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds)
10 de juny fins a les 12 h
Introducció de notes
fins al 10 de juny a les 12 h
Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions
11 de juny
Dia per revisar reserva de places a l'aplicació
(prèvia autorització de la inspecció)
10 de juny
Publicar oferta definitiva
25 de juny
Publicació de les llistes d’admesos
27 de juny
Període de matriculació o confirmació de matrícula (batxillerat)
1 al 9 de juliol
Període de matrícula (cicles mitjans)
1 al 9 de juliol
Confirmació de matrícula (cicles mitjans)
10 al 25 de juliol
Període de matrícula extraordinària de batxillerat pels pendents dels exàmens de setembre
8 al 12 de setembre
Confirmació de matrícula del batxillerat
15 al 26 de setembre
Comunicació de les places vacants per cicles, nivells i torn a les comissions (cicles mitjans FP)
28 de juliol
Cicles formatius de grau mitjà de formació professional inicial: període extraordinari de preinscripció i matrícula
Difusió de l’oferta de cicles amb vacants
5 de setembre
Presentació de sol·licituds al centre
8 al 10 de setembre
Publicació al centre de les persones admeses
19 de setembre
Matrícula
19 i 22 de setembreCalendari de preinscripció 2014-2015
Cicles formatius de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny

Tasques a realitzar pels centres docents

Fases de la preinscripció
Dates
Gestió de l'oferta
24 al 30 d'abril
Difusió de l'oferta
9 de maig
Presentació de sol·licituds
27 de maig al 6 de juny
La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 5 de juny
Introducció de sol·licituds (per sortir al llistat de barem provisional)
27 de maig al 10 de juny (mati)
Llistes amb el barem provisional
11 de juny
Sorteig
12 de juny
Reclamacions
12 al 16 de juny
Resolució reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds)
17 de juny
Introducció de notes
Fins al 17 de juny
Dia per revisar reserva de places a l'aplicació
(prèvia autorització de la inspecció)
17 de juny
Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions
19 de juny
Publicació de l'oferta definitiva
25 de juny
Introducció de notes convocatòria extraordinària del batxillerat
25 i 26 de juny
Publicació de les llistes d’admesos
30 de juny
Període de matriculació
1 al 9 de juliol
Confirmació de matrícula
10 al 25 de juliol
Comunicació de les places vacants per cicles, nivells i torn a les comissions (cicles FP)
28 de juliol
Cicles formatius de grau superior de formació professional inicial: període extraordinari de preinscripció i matrícula
Difusió de l’oferta de cicles amb vacants
5 de setembre
Presentació de sol·licituds al centre
8 al 10 de setembre
Publicació al centre de les persones admeses
19 de setembre
Matrícula
19 i 22 de setembre


Calendari de preinscripció.
Llars d'infants Curs 2014-2015
Fases
Dates
Publicació de l’oferta
Entre el 28 i 30 d’abril
Presentació sol·licituds
5 al 16 de maig
Barem
19 al 22 de maig
Llistes amb el barem
27 de maig
Sorteig (establert pel centre i publicat abans del 16 d’abril)
Entre 28 i 30 de maig
Reclamacions
28 al 30 de maig
Resolució reclamacions
3 de juny
Llistes admesos
5 de juny
Període de matriculació                                         
10 al 13 de juny
Els ajuntaments que tenen delegades competències en relació a les llars d'infants poden establir un calendari propi, que s'haurà  de fer públic abans del dia 11 d'abril i haurà d'estar comprès entre el 22 d'abril i el 17 de juny.

Calendari de preinscripció 2014-2015 Calendari de preinscripció 2014-2015 Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de febrer 13, 2014 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.