DOGC: Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball docent

RESOLUCIÓ ENS/205/2014, de 31 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament.
Termini per fer la sol·licitud d'incorporació: del 10 de febrer al 3 de març de 2014

Web de CCOO amb tota la info (+)
DOGC Número 6557 Data 07/02/2014

Mitjançant la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010-2011.
Així mateix, l’Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, actualitza la taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat, als efectes de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent i autoritza la publicació al web del Departament d’Ensenyament; i per Ordre ENS/10/2014, de 20 de gener, s’ha actualitzat també la taula de titulacions que capaciten per impartir una llengua estrangera als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a professorat d'ensenyament secundari.
A la pàgina web del Departament d’Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament a l’apartat de normativa, dins l’epígraf: borsa de treball de personal docent, s’han publicat els Criteris de gestió de la borsa de personal docent per al curs 2013-14, de 28 de juny de 2013, i en el punt 3 s’estableix la prova per certificar la idoneïtat del professorat que forma part de l’esmentada borsa per impartir determinades especialitats, d’acord amb l'article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.
En conseqüència,
Resolc:
-1 Convocar concurs públic per formar part de la borsa de treball de personal interí docent per a les especialitats docents, que s'especifiquen a l'annex, dels cossos de mestres, de professors d'ensenyaments secundaris, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny en els serveis territorials del Departament d'Ensenyament o en el Consorci d'Educació de Barcelona on manquen candidats.
-2 El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 10 de febrer fins al 3 de març de 2014, ambdós inclosos.
L'accés a l'aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyamenthttp://www.gencat.cat/ensenyament.
-3 La participació i la formalització de sol·licituds s’han de dur a terme d’acord amb la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny.
A partir del curs 2012-2013 no és obligatori demanar tota l’àrea territorial quan se sol·licita treballar a jornada sencera. Es poden sol·licitar per ordre de preferència els municipis, comarques o l’àrea territorial on es vol treballar per cadascuna de les jornades sense que sigui necessari completar tot el territori. Únicament és obligatori demanar, al menys, una jornada i un municipi ( o un districte en el cas del Consorci d’Educació de Barcelona).
D’acord amb els Criteris de gestió de la borsa de personal docent per al curs 2013-14, publicats a la pàgina web del Departament d’Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament les proves per certificar la idoneïtat a què fa referència l’article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, s’han de realitzar en els centres on les persones hagin estat nomenades per primera vegada i les comissions avaluadores estaran formades pel/per la director/a o el/la cap d’estudis del centre, el/la cap del Departament i un/a professor/a del Departament al qual s’ha d’incorporar la persona nomenada.
D’acord amb l’Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, a la pàgina web del Departament d’Ensenyamenthttp://www.gencat.cat/ensenyament (anar a l’apartat Borsa de treball de Personal docent/Titulacions per impartir un ensenyament) es fan públics els requisits de capacitació a què fa referència l’apartat 1.1.i) de l’annex 1 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny.
-4 Els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials de Departament d'Ensenyament, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 31 de gener de 2014
P. D. (Resolució ENS/1839/2011, DOGC de 28.7.2011)
Alberto del Pozo Ortiz
Director general de Professorat i Personal de Centres Públics
Annex
Especialitats docents dels cossos de mestres, cos de professors d’ensenyaments secundaris, cos de professors tècnics de formació professional, cos de professors d'arts plàstiques i disseny, cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny i el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes en els serveis territorials del Departament d'Ensenyament on manquen candidats:
Cos de mestres
Audició i llenguatge (ALL)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central
Educació infantil (INF)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central
Pedagogia terapèutica (EES)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya central
Educació primària (PRI)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central
Educació primària, anglès (PAN)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central
Educació primària, educació física (PEF)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central
Educació primària, francès (PFR)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central
Educació primària, música (PMU)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central
Cos de professors d’ensenyament secundari
Alemany (AL)
Girona
Catalunya Central
Anglès (AN)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central
Aranès (AR)
Lleida
Cultura clàssica (CLA)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central
Biologia i geologia (CN)
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Tarragona
Dibuix (DI)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central
Economia (ECO)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central
Educació física (EF)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Filosofia (FI)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central
Física i química (FQ)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central
Francès (FR)
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Llengua catalana i literatura (LC)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central
Llengua castellana i literatura (LE)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central
Matemàtiques (MA)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central
Música (MU)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central
Assessoria i processos d’imatge personal (503)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central
Construccions civils i edificacions (504)
Consorci d’Educació de Barcelona
Girona
Hoteleria i turisme (506)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Informàtica (507)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Catalunya Central
Navegació i instal·lacions marines (509)
Terres de l’Ebre
Organització i gestió comercial (510)
Baix Llobregat
Girona
Organització i processos de manteniment de vehicles (511)
Consorci d’Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central
Organització i projectes de fabricació mecànica (512)
Consorci d’Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Girona
Lleida
Tarragona
Organització i projectes de sistemes energètics (513)
Consorci d’Educació de Barcelona
Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics (517)
Consorci d’Educació de Barcelona
Girona
Processos sanitaris (518)
Consorci d’Educació de Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Processos i mitjans de comunicació (519)
Consorci d’Educació de Barcelona
Vallès Occidental
Girona
Tarragona
Processos i productes de tèxtil, confecció i pell (520)
Girona
Lleida
Processos i productes d’arts gràfiques (522)
Consorci d’Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Girona
Lleida
Tarragona
Processos i productes de fusta i mobles (523)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Catalunya Central
Sistemes electrònics (524)
Consorci d’Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central
Sistemes electrotècnics i automàtics (525)
Baix Llobregat
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central
Cos de professors tècnics de formació professional
Cuina i pastisseria (601)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central
Equips electrònics (602)
Consorci d’Educació de Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Estètica (603)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central
Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles (604)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Catalunya Central
Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluïds (605)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Girona
Lleida
Catalunya Central
Instal·lacions electrotècniques (606)
Girona
Lleida
Tarragona
Instal·lació i equips de criança i cultiu (607)
Consorci d’Educació de Barcelona
Girona
Manteniment de vehicles (609)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central
Maquines, serveis i producció (610)
Consorci d’Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Girona
Terres de l’Ebre
Mecanització i manteniment de màquines (611)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central
Oficina de projectes de construcció (612)
Consorci d’Educació de Barcelona
Vallès Occidental
Girona
Oficina de projectes de fabricació mecànica (613)
Consorci d’Educació de Barcelona
Girona
Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris (614)
Consorci d’Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Girona
Lleida
Catalunya Central
Operacions de processos (615)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Girona
Tarragona
Patronatge i confecció (617)
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Perruqueria (618)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central
Procediments de diagnòstic clínic i productes ortoprotètics (619)
Girona
Tarragona
Procediments sanitaris i assistencials (620)
Girona
Lleida
Tarragona
Producció en arts gràfiques (623)
Consorci d’Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Girona
Lleida
Tarragona
Serveis de restauració (626)
Barcelona Comarques
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya Central
Sistemes i aplicacions informàtiques (627)
Consorci d’Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Catalunya Central
Soldadures (628)
Consorci d’Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Girona
Tarragona
Tècniques i procediments d’imatge i so (629)
Consorci d’Educació de Barcelona
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Cos de professors d’arts plàstiques i disseny
Dibuix artístic i color (707)
Girona
Dibuix tècnic (708)
Catalunya Central
Disseny d’interiors (709)
Consorci d’Educació de Barcelona
Catalunya Central
Disseny de producte (711)
Consorci d’Educació de Barcelona
Disseny gràfic (712)
Barcelona Comarques
Girona
Lleida
Catalunya Central
Fotografia (715)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Girona
Materials i tecnologia: disseny (720)
Girona
Mitjans informàtics (722)
Consorci d’Educació de Barcelona
Barcelona Comarques
Girona
Catalunya Central
Volum (725)
Girona
Lleida
Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
Brodats i puntes (802)
Lleida
Daurat i policromia (804)
Consorci d’Educació de Barcelona
Fotografia i processos de reproducció (808)
Barcelona Comarques
Girona
Catalunya Central
Motlles i reproduccions (810)
Barcelona Comarques
Talla de pedra i fusta (812)
Catalunya Central
Tècniques ceràmiques (813)
Barcelona Comarques
Girona
Lleida
Catalunya Central
Tècniques de gravat i estampació (814)
Barcelona Comarques
Tècniques del metall (818)
Lleida
Catalunya Central
Tècniques tèxtils (820)
Consorci d’Educació de Barcelona
Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes
Alemany (133)
Consorci d’Educació de Barcelona
Baix Llobregat
Maresme-Vallès Oriental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central
Àrab (134)
Consorci d’Educació de Barcelona
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Italià (135)
Consorci d’Educació de Barcelona
Vallès Occidental
Lleida
Japonès (136)
Consorci d’Educació de Barcelona
Portuguès (137)
Consorci d’Educació de Barcelona
Rus (138)
Consorci d’Educació de Barcelona
Tarragona
Xinès (139)
Consorci d’Educació de Barcelona
Espanyol (190)
Girona
Lleida
Grec modern (191)
Consorci d’Educació de Barcelona
DOGC: Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball docent DOGC: Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball docent Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de febrer 08, 2014 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.