LOMCE: Canvis a la Formació Professional (Revista Informa Digital)


Enllaç: Informa Digital FP

LOMCE: CANVIS A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL
CALENDARI D'IMPLANTACIÓ:
Curs 2014-2015
Curs 2015-2016
FP
Implantació de 1r de FP Bàsica.
Es suprimeix l’oferta de mòduls obligatoris de PQPI.
Els alumnes que en aquest curs superin els mòduls de caràcter voluntari, obtindran el graduat en ESO (GESO).
Implantació de 2n de FP Bàsica.
Implantació de les modificacions de Grau Mitjà, en 1r i 2n.
Noves condicions d’accés i admissió per a cicle formatiu de GM.
LA FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (Títol Professional Bàsic – de nova incorporació)


Nota: la numeració de l’articulat d’aquesta secció fa referència al Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer, pel que es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.
Marc Legal i Objectius (preàmbuls)
· Aquest Reial Decret regula aspectes específics de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de Formació Professional (FP) del Sistema Educatiu i aprova el currículum de 14 titulacions que sense perjudici de les competències atribuïdes a les comunitats autònomes constitueixin els aspectes bàsics i comuns.
· Modifica la Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’Educació, com a mesura per a facilitar la permanència de l’alumnat en el sistema educatiu així com majors possibilitats per al seu desenvolupament personal i professional. Pren com a fonament la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional per a establir els títols i certificats de professionalitat referits al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNQP).
· Estableix un calendari d’implantació urgent respecte al conjunt dels ensenyaments de formació professional.


Titulacions (articles 1 i 2)

· Als annexos d’aquest Reial Decret s’estableixen 14 títols professionals bàsics així com els seus corresponents currículums bàsics: Serveis Administratius, Electricitat i Electrònica, Fabricació i Muntatge, Informàtica i Comunicacions, Cuina i Restauració, Manteniment de Vehicles, Agro-Jardineria i Composicions Florals, Perruqueria i Estètica, Serveis Comercials, Fusteria i Moble, Reforma i Manteniment d’Edificis, Arranjament i Reparació d’Articles Tèxtils i de Pell, Tapisseria i Cortinatge, i Vidrieria i Terrisseria.
· Aquestes titulacions han de contribuir a que l’alumne adquireixi o complementi les competències de l’aprenentatge permanent.
Estructura de les Titulacions (articles 3 a 7)
· Les titulacions han de respondre a un perfil professional i estaran organitzats en Mòduls Professionals de durada variable. El perfil professional inclourà unitats de competència de com a mínim nivell 1 del CNQP d’una qualificació professional complerta.
· El cicles formatius de Formació Professional Bàsica tindran una durada de 2000 hores, equivalents a dos cursos acadèmics a temps complert. Aquesta durada es pot ampliar fins a tres cursos acadèmics en el cas que es desenvolupin programes o projectes de formació professional dual.
· Tindran la mateixa estructura que els cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu incloent a més les competències de l’aprenentatge permanent. A l’estructura de cada títol s’indicaran els cicles formatius de Grau Mitjà per als que existeixi preferència d’admissió sempre que la demanda de places superi l’oferta.
Tipus de Mòduls (articles 8 a 10)
· Els Mòduls Professionals estaran constituïts per àrees de coneixement 1       teòrico-pràctiques que tendeixin a l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les competències de l’aprenentatge permanent al llarg de la vida. Estaran expressats en termes de resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts. La seva estructura correspon a la dels Mòduls Professionals de la resta d’ensenyaments de la FP del sistema educatiu i seran d’oferta obligada a primer i segon curs i estaran contextualitzats al camp professional del perfil de títol. Hi haurà les següents tipologies:
a)      Associats a Unitats de Competència del CNQP.
b)      Blocs comuns associats a les competències de l’aprenentatge permanent.
b.1. Comunicació i Societat I i II, que inclouen continguts de les matèries del bloc comú de Comunicació i Ciències Socials.
b.2. Ciències Aplicades I i II, que inclouen continguts de les matèries del bloc comú de Ciències Aplicades.
c)       Formació en Centres de Treball.
· Així mateix el currículum bàsic de cada títol podrà incloure d’altres mòduls no associats a Unitats de Competència relacionats amb el perfil professional..
· Els Mòduls Professionals de Comunicació i Societat i el de Ciències Aplicades tindran com a referent el currículum de les matèries de l’Educació Secundaria Obligatòria (ESO) incloses en el bloc comú corresponent, així com el perfil professional del títol de FP en el que s’inclouen. Tindran una càrrega horària del 35-40% de la durada del Cicle (inclosa una hora de tutoria setmanal). Les AE podran reduir el mínim fins al 22% per a determinats grups garantint l’adquisició dels resultats d’aprenentatge.
· La formació inclosa per a l’obtenció dels resultats d’aprenentatge relatius a la Llengua Estrangera dels Mòduls Professionals de Comunicació i Societat I i II podrà ser ofertada en Unitats Formatives diferenciades quan així sigui precís en funció de l’acreditació de la competència lingüística del professorat.
· El Mòdul Professioanal de Formació en Centres de Treball seguirà amb caràcter general el que s’estableix per al conjunt d’ensenyaments de FP del sistema educatiu. La seva durada representarà com a mínim un 12% del total del cicle formatiu. Les Administracions educatives, a nivell autonòmic, podran i/o hauran:
a)       Decidir el moment d’inici en funció de les característiques del programa i de la disponibilitat de vacants formatives a les empreses.
b)       Oferir la seva realització en centres educatiu i institucions públiques sota la supervisió d’un tutor que no imparteixi classe al cicle formatiu.
c)       De garantir que abans d’iniciar aquest Mòdul Professional s’hagin assolit els continguts relatius, segons normativa vigent, en riscos laborals en referència a l’activitat professional del perfil del títol.
d)       Disposar de mesures de prioritat per a l’alumnat amb discapacitat, respecte a la selecció de les empreses.
e)       Incloure una Unitat Formativa de prevenció de riscos laborals.


Associats a les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals
Associats a les Competències de l’Aprenentatge Permanent
Formació en
Centres
De Treball
Comunicació/Societat I i II:
·   Ciències Socials
·   Llengües
(Català-– Castella - Ll. Estrangera)
Ciències Aplicades (al context personal i d’aprenentatge d’un camp professional) I i II.
·  Matemàtiques
·  CiènciesCompetències i Continguts Transversals (article 11)
· Tots els cicles formatius de Formació Professional Bàsica inclouran de forma transversal en el conjunt de Mòduls Professionals del cicle formatiu aspectes relatius al treball en equip, la prevenció dels riscos laborals, a l’emprenedoria, a l’activitat empresarial i a l’orientació laboral de l’alumnat. Aquests aspectes tindran com a referent per a la seva concreció les matèries de l’educació bàsica, les exigències del perfils professionals del títol i les de la realitat productiva.
· S’inclouran també aspectes relatius a les competències i els coneixements relacionats amb el respecte al medi ambient i en consonància amb les recomanacions dels organismes internacionals, amb la LOMCE. Promocionant l’activitat física i la dieta saludable en relació amb l’activitat que es desenvolupi.
· Així mateix tindran un tractament transversal les competències relacionades amb la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les TIC i l’Educació Cívica i Constitucional.
Organització, Metodologia i Atenció a la Diversitat (articles 12 a 14)
· Tindrà caràcter flexible per adaptar-se a les diferents situacions del l’alumnat. Procurarà que el professorat que imparteixi docència en un mateix grup de Formació Professional Bàsica tingui el nombre més reduït possible, respectant els elements educatius i l’horari del conjunt dels Mòduls Professionals.
· La metodologia d’aquests ensenyaments tindrà caràcter globalitzador i tendirà a la integració de competències i continguts entre els diferents Mòduls Professionals que s’inclouen en cada títol. Aquest caràcter integrador haurà de conduir la programació de cadascun dels mòduls i l’activitat docent.
· La metodologia emprada s’adaptarà a les necessitats de l’alumnat i a l’adquisició progressiva de les competències de l’aprenentatge permanent, per a facilitar-los la transició a la vida activa i ciutadana i la seva continuïtat en el sistema educatiu.
· Les AE fomentaran el desenvolupament dels valors inherents al principi d’igualtat de tracte i no discriminació per qualsevol condició o circumstancia personal o social, amb particular atenció a la igualtat efectiva entre homes i dones, així com la prevenció de violència de gènere, i al respecte als drets de les persones amb discapacitat.
· La Formació Professional Bàsica s’organitzarà d’acord al principi d’atenció a la diversitat de l’alumnat i al seu caràcter d’oferta obligatòria. Les mesures d’atenció a la diversitat estaran orientades a donar resposta a les necessitats educatives concretes de l’alumnat i a la consecució dels resultats d’aprenentatge vinculats a les competències professionals del títol, i respondrà al dret a una educació inclusiva que els permeti assolir aquests objectius i la titulació corresponent.
· Les AE promouran mesures metodològiques d’atenció a la diversitat que permetin als centres, en l’exercici de la seva autonomia, una organització dels ensenyaments adequat a les característiques de l’alumnat, amb especial atenció a l’adquisició de les competències lingüístiques i d’expressió oral.
· La tutoria i l’orientació educativa tindran especial consideració per a la qual cosa les Administracions educatives promouran les accions necessàries. L’acció tutorial guiarà el procés educatiu i col·lectiu, i fomentarà les competències socials, l’autoestima i les habilitats i destreses que els permetin programar i gestionar el seu futur educatiu i professional. Tots els grups comptaran almenys amb una hora de tutoria setmanal segons el que determinin les Administracions educatives. S’haurà de programar anualment l’acció tutorial.
· Les AE adoptaran les mesures que considerin necessàries per a que l’alumnat amb discapacitat pugui accedir i cursar els cicles formatius de Formació Professional Bàsica.
· Si es realitzen programes de formació Dual, es regiran pel Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre, excepte en la durada mínima del temps de permanència en el centre de treball que serà en general del 25% de la durada del cicle formatiu i mai inferior al 15%.
Avaluació (article 23)
· Es realitzarà de forma contínua, formativa i integradora. Permetrà orientar els aprenentatges de l’alumnat i les programacions educatives, i és realitzarà per Mòduls Professionals.
· L’alumnat matriculat en un centre tindrà dret com a màxim a dues convocatòries anuals per cadascun dels quatre anys que pot estar cursant aquests ensenyaments per a superar els Mòduls Professionals dels quals estigui matriculat. Excepte per a la Formació en Centres de Treball que s’avaluarà únicament en dues convocatòries
· Els alumnes, sense superar els termini màxim de permanència, podran repetir cadascun dels cursos un sol cop com a màxim, si bé podran repetir un dels cursos una segona vegada excepcionalment, previ informe favorable de l’equip docent.
· L’alumnat podrà promocionar a segon curs quan els Mòduls Professionals associats a les Unitats de Competència pendents no excedeixin del 20% de l’horari i s’hauran de matricular dels Mòduls Professionals pendents de primer.
· El Mòduls Professionals de Formació en Centres de Treball amb independència del moment de realització, s’avaluarà un cop assolida l’avaluació positiva dels Mòduls Professionals associats a les unitats de competència del CNQP incloses en el període de Formació en Centres de Treball corresponent.
· Per al cas de que els Mòduls Professionals s’organitzin en Unitats Formatives d’acord amb l’article 9.4 del present RD, aquestes Unitats Formatives podran ser certificables, amb validesa a l’àmbit corresponent de les Administracions educatives.


Accés, Admissió i Efectes dels Títols (articles 15 a 17)
· Tenir 15 anys complerts, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els disset anys en el moment d’accés o en l’any natural en curs. Haver cursat el primer cicle d’ESO o, excepcionalment, haver cursat el segon curs de l’ESO. Haver estat proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.
· El consell orientador al qual és refereix l’article 28.7 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, a més de la proposta de l’equip docent, haurà de contenir la identificació, mitjançant informe motivat, del grau d’assoliment dels objectius i de l’adquisició de les competències corresponents que justifica la proposta.
· Aquest consell orientador s’inclourà a l’expedient de l’alumnat juntament amb el document de consentiment dels pares, mares o tutors legals, per a que cursin aquests ensenyaments. Aquest consell orientador es començarà a entregar al final del curs 2013-2014.
· Les Administracions educatives podran establir criteris d’admissió segons l’oferta de places que tinguin programades per a cicle formatiu de Formació Professional Bàsica, per a la qual cosa podran tenir en compte l’edat del sol·licitant i la situació dels seus estudis, així com les possibilitats de continuïtat en el sistema educatiu, entre d’altres.
· Els títols de Formació Professional Bàsica: tindran validesa acadèmica i professional a tot el territori nacional i permetran l’accés als cicles formatius de Grau Mitjà.
· Segons el que s’estableix a l’article 44.1 de la Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig: els qui tinguin possessió d’un títol de Formació Professional Bàsica podran presentar-se a l’avaluació final de l’ESO (GESO) i els majors de 22 anys que tinguin acreditades totes les unitats de Competència professional incloses en un títol de Formació Professional Bàsica, ja sigui a través de certificats de professionalitat de nivell 1 o pel procediment d’avaluació i acreditació establert, rebran el títol de Formació Professional Bàsica corresponent.
· Els alumnes que finalitzin els seus estudis sense haver obtingut el títol de Formació Professional Bàsica rebran la certificació acadèmica dels Mòduls Professionals superats, que tindrà efectes acadèmics i d’acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides en relació amb el Sistema Nacional de Qualificacions i FP.
· El títol professional bàsic tindrà els mateixos efectes laborals que el GESO per a l’accés a llocs de treball públics i privats.
· Les titulacions de Formació Professional Bàsica no constitueixen una regulació de l’exercici de cap professió regulada i si fos el cas és recolliran en cada títol.
· La formació conduent a una titulació de Formació Professional Bàsica capacitarà per a dur a terme funcions de nivell bàsic de prevenció.
· Un cop establert el marc nacional de qualificacions, d’acord amb les recomanacions europees, es determinarà el nivell corresponent d’aquesta titulació en el marc nacional i el seu equivalent a l’europeu. Els títols de Formació Professional Bàsica es classifiquen a la Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació com a CINE 3.5.3.


Titulacions i Especialitats Docents (article 20)
Centres de titularitat pública:
No s’assigna una especialitat docent concreta per a cadascun dels MP, per la qual cosa les especialitats assignades al bloc de Mòduls Professionals els poden impartir, en principi, de forma indiferent:
·        CE: Catedràtic/a d’Ensenyament Secundari
·        PS: Professorat dels cossos d’Ensenyament Secundari.
·        PT: Professorat Tècnic.
·        PE: Professorat Especialista.
Quan no existeixi disponibilitat de professorat de l’especialitat corresponent o dels que estiguin en possessió de les titulacions requerides per a impartir docència en centres de titularitat privada o titularitat pública d’altres administracions diferents de les educatives que tinguin autorització per a impartir aquests ensenyaments, s’exigirà que les titulacions requerides per a impartir docència englobin els resultats d’aprenentatge dels MP i, si aquests resultats d’aprenentatge no estiguessin inclosos, a més de la titulació s’haurà d’acreditar, mitjançant certificació, una experiència professional o de docència de com a mínim 3 anys vinculada als MP corresponents.  En el cas dels MP de Comunicació i Societat I i II i Ciències Aplicades I i II, aquesta experiència serà de docència en alguna de les matèries incloses en cadascun dels blocs comuns.
Centres de titularitat privada i centres de titularitat pública que no depenen de l’Administració Educativa.
·        TR: titulacions requerides amb caràcter general.
·        TH: titulacions habilitades per a la docència.
A) PER A TOTES LES TITULACIONS
Mòduls Professionals associats a Blocs Comuns (Ciències aplicades I i II i Comunicació i societat I i II)
Personal funcionari dels cossos de Catedràtics i Professors d’Ensenyament Secundari d’alguna de les especialitats que tinguin atribució docent per a impartir qualsevol de les matèries incloses en el bloc comú corresponent (no s’estableix cap preferència).
Professorat amb la titulació i requisits establerts a la normativa vigent per a la impartició d’alguna de les matèries incloses en el bloc comú corresponent.
Mòduls Professionals de Formació en Centres de Treball
El professorat tècnic, de secundaria o catedràtic/a de qualsevol especialitat que tingui docència assignada en els MP associats a UC (consultar el quadre B)
Titulacions Requerides: Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o títol de Grau corresponent o altres títols equivalents.
Titulacions Habilitants: Diplomat/da, Enginyer/a Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o altres títols equivalents.
B) ASSIGNACIÓ DOCENT PER A MP ASSOCIATS A UNITATS DE COMPETÈNCIA
TPB en Serveis Administratius
3001. Tractament informàtic de dades.
3002. Aplicacions bàsiques d’ofimàtica.
3003. Tècniques administratives bàsiques.
3004. Arxiu i comunicació.
3005. Atenció al client.
3006. Preparació de comanes i venda de productes.
a) Processos Comercials (PT)
b) Processos de Gestió Administrativa (PT)
c) Professor especialista (PE)
TR: Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
TPB en Electricitat i Electrònica
3013. Instal·lacions elèctriques i domòtiques.
3014. Instal·lacions de telecomunicacions.
3015. Equips elèctrics i electrònics.
3016. Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.
a) Instal·lacions Electrotècniques (PT)
b) Equips Electrònics (PT)
c) Professor especialista (PE)
TR: Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
TPB en Fabricació i Muntatge
3020. Operacions bàsiques de fabricació.
3021. Soldadura i fusteria metàl·lica.
3022. Fusteria de aluminio i PVC.
3023. Xarxes d’evacuació.
3024. Fontaneria i calefacció bàsica.
3025. Muntatge d’equips de climatització.
a) Mecanitzat i manteniment de màquines (PT)
b) Soldadura (PT)
c) Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i de fluids (PT)
d) Professor especialista (PE)
TR: Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
Tècnic/a Superior en Construccions Metàl·liques, Tècnic/a superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica o d’altres títols equivalents.
TPB en Informàtica i Comunicacions
3029. Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics
3030. Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació.
3015. Equips elèctrics i electrònics.
3016. Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.
a) Sistemes i aplicacions informàtiques (PT)
b) Equips electrònics (PT)
c) Instal·lacions electrotècniques (PT)
TR: Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
TPB en Cuina i Restauració
3034. Tècniques elementals de pre-elaboració.
3035. Processos bàsics de producció culinària.
3036. Aprovisionament i conservació de matèries primes i higiene en la manipulació.
3037. Tècniques elementals de servei.
3038. Processos bàsics de preparació d’aliments i begudes.
3039. Preparació i muntatge de materials per a col·lectivitats i càtering.
3005. Atenció al client.
a) Cuina i pastisseria (PT)
b) Serveis de Restauració (PT)
c) Professor especialista (PE)
d) Processos Comercials ( només per al mòdul “Atenció al client”)
TR: Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
Tècnic/a Superior en Direcció de Cuina, Tècnic/a superior en Direcció de Serveis en Restauració o d’altres títols equivalents.
TPB en Manteniment de Vehicles
3043. Mecanitzat i soldadura.
3044. Amovibles.
3045. Preparació de superfícies.
3046. Electricitat del vehicle..
3047. Mecànica del vehicle.
a) Manteniment de Vehicles (PT)
b) Professor especialista (PE)
TR: Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
Tècnic/a Superior en Automoció o d’altres títols equivalents.
TPB en Agro-jardineria i Composicions Florals
3050. Activitats de reg, adobat i tractaments en cultius.
3051. Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembrat de cultius.
3053. Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria.
3054. Operacions auxiliars en l’elaboració de composicions amb flors i plantes.
3055. Operacions bàsiques en instal·lació de jardins, parcs i zones verdes.
3056. Operacions bàsiques para el manteniment de jardins, parcs i zones verdes.
3057. Materials de floristeria.
a) Operacions i equips de producció agrària (PT)
b) Professor especialista (PE)
TR: Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
TPB en Perruqueria i Estètica
3060. Preparació de l’entorn professional.
3061. Cures estètiques bàsiques de ungles.
3062. Depilació mecànica i decoloració
del pel superflu.
3063. Maquillatge.
3064. Rentat i canvis de forma del cabell.
3065. Canvi de color del cabell.
3005. Atenció al client.
a) Perruqueria (PT)
b) Estètica (PT)
c) Professor especialista (PE)
d) Processos comercials (només per al mòdul “Atenció al client”)
TR: Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
Tècnic/a Superior en Estètica Integral i Benestar, en Estilisme i Direcció de Perruqueria, en Assessoria de Imatge Personal i Corporativa o d’altres títols equivalents.
TPB en Serveis Comercials
3001. Tractament informàtic de dades.
3002. Aplicacions bàsiques d’ofimàtica.
3005. Atenció al client.
3006. Preparació de comanes i venda de productes.
3069. Tècniques bàsiques de merchandising.
3070. Operacions auxiliares d’emmagatzematge.
a) Processos comercials (PT)
b) Processos de gestió administrativa (PT)
c) Professor especialista (PE)
TR: Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
TPB en Fusteria i Moble
3074. Operacions bàsiques de mecanitzat de fusta i derivats.
3075. Instal·lació d’elements de fusteria i moble.
3076. Acabats bàsics de la fusta.
3077. Materials i productes tèxtils.
3078. Entapissat de moble.
3005. Atenció al client.
a) Fabricació e instal·lació de fusteria i moble (PT)
b) Professor especialista (PE)
c) Processos comercials (només per al mòdul “Atenció al client”)
TR: Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
Tècnic/a Superior en Disseny i Moblat o en Patronatge i Moda o d’altres títols equivalents (només per al mòdul “. Entapissat de moble”)
TPB en Reforma i Manteniment d’ Edificis
3082. Ofici de paleta bàsic.
3083. Guarnits i arrebossats.
3084. Falsos sostres.
3085. Pintura i empaperat.
3086. Reformes i manteniment bàsic d’edificis.
3087. Trabajos de pavimentació exterior i d’urbanització.
a) Oficina de projectes de construcció (PT)
b) Professor especialista (PE)
TR: Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
TPB en Arranjament i Reparació d’Articles Tèxtils i de Pell.
3077. Materials i productes tèxtils.
3091. Reparació d’articles de marroquineria i elaboració de petits articles de guarniment.
3092. Reparació de calçat i activitats complementaries.
3095. Arranjaments i adaptacions en peces de vestir i roba de la llar.
3101. Confecció de articles tèxtils per a la decoració.
3005. Atenció al client.
a) Patronatge i confecció (PT)
b) Professor especialista (PE)
c) Processos comercials (només per al mòdul “Atenció al client”)
TR: Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
Tècnic/a Superior en Patronatge i Moda o d’altres títols equivalents.
TPB en Tapisseria i Cortinatge
3078. Entapissat de mobles.
3099. Entapissat de murals i de superfícies.
3077. Materials i productes tèxtils.
3100. Confecció i muntatge de cortines i estores.
3101. Confecció d’articles tèxtils para decoració.
3005. Atenció al client.
a) Patronatge i confecció (PT)
b) Professor especialista (PE)
c) Processos comercials (només per al mòdul “Atenció al client”)
TR: Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
Tècnic/a Superior en Patronatge i Moda o d’altres títols equivalents.
TPB en Vidrieria i Terrisseria
3105. Reproducció de motlles.
3106. Conformat de peces ceràmiques.
3107. Acabat de productes ceràmics.
3108. Mecanitzats manuals i aplicacions superficials.
3109. Termoformat, fusing i vidrieries.
3110. Mecanitzats manuals i semiautomàtics amb vidre fos i tubs de vidre.
3005. Atenció al client.
a) Processos i productes de vidrio i ceràmica (CE/PS)
b) Professor especialista (PE)
c) Processos comercials (només per al mòdul “Atenció al client”)
TR: Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
TH: Diplomat/da, Enginyer/a Tècnic/a o Arquitecte/a Tècnic/a o el títol de Grau corresponent o d’altres títols equivalents.
Oferta, Convalidacions, Implantació i Espais (articles 18, 19, 21 i 22)
· Les AE, a més de l’oferta obligatòria, podran oferir cicles formatius de Formació Professional Bàsica per a persones que superin els 17 anys que no disposin de cap titulació de FP o de secundaria obligatòria completa, per a facilitar la seva ocupabilitat.
· Quan existeixi disponibilitat de places, podran completar els grups de l’oferta obligatòria amb persones que compleixin el punt anterior, en les condicions que determinin.
· Les AE podran establir i autoritzar altres ofertes formatives de Formació Professional Bàsica, de durada variable, adaptades a alumnat amb necessitats educatives especials i donar resposta a col·lectius amb necessitats específiques.
· S’aplicarà la normativa vigent en matèria de convalidacions i exempció de Mòduls Professionals inclosos en els cicles formatius de Formació Professional Bàsica en les condicions establertes amb caràcter general per als ensenyaments de FP.
· S’estableixen convalidacions entre mòduls obligatoris i de llengua estrangera entre PQPI i Formació Professional Bàsica, així com entre matèries de 4t curs de l’ESO i la Formació Professional Bàsica.
· Els espais i l’equipament mínim necessari per al desenvolupament dels ensenyaments dels cicles formatius de Formació Professional Bàsica queden establerts en els annexos per a cadascun dels títols de Formació Professional Bàsica i les Administracions competents vetllaran per que així sigui.
· Les AE determinaran, conforme a la programació de l’oferta de places, els centres on els cicles formatius de Formació Professional Bàsica seran implantats, així com l’efectivitat d’autorització dels centres públics o privats que ja impartien PQPI per a fer-ho amb títols de Formació Professional Bàsica sense necessitat de demanar una nova autorització, sempre que aquest títol contingui el perfil professional del PQPI que s’impartia.
· Les AE podran establir les ràtios per a cada cicle formatiu de Formació Professional Bàsica en funció de les característiques d’aquest, de la localització del centre educatiu i de l’organització de grups específics. En qualsevol cas el nombre màxim serà de 30 alumnes.
· Per als cursos 2014-2015 i 2015-2016, les AE podran autoritzar la impartició del primer curs dels cicles formatius de Formació Professional Bàsica per corporacions locals, associacions professionals, organitzacions no governamentals i d’altres entitats empresarials i sindicals, sota la coordinació de les AE, sempre que hagin impartit PQPI de perfils professionals en consonància amb els cicles formatius de Formació Professional Bàsica que s’imparteixin en aquests cursos. Sota aquest supòsit, les AE determinaran el centre educatiu al qual estiguin adscrits aquests ensenyaments, que en tot cas s’adaptaran a la regulació i als currículums que estableix aquest RD.
· Els cicles formatius de Formació Professional Bàsica substituiran progressivament als PQPI. El primer curs dels cicles formatius de Formació Professional Bàsica s’implantarà en el curs 2014-2015, curs en el qual és suprimirà l’oferta de mòduls obligatoris dels PQPI; durant aquest curs els alumnes que superin els mòduls de caràcter voluntari obtindran el GESO. El segon curs dels cicles formatius de Formació Professional Bàsica s’implantarà en el curs 2015-2016.


LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ FPGM (Títol de Tècnic)
Nota: la numeració de l’articulat d’aquesta secció fa referència a la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE).
• Els cicles formatius de Grau Mitjà contribuiran a ampliar les competències de l’ensenyament bàsic, adaptant-les a un camp o sector professional. (article 40.3)
• Es podrà accedir amb, almenys, una de les següents condicions (article 41.2.a):
·        Condició 1: Titulacions
o       Amb el títol de l'ESO superant la revàlida per l'opció d’ensenyaments aplicats.
o       Amb el títol de Formació Professional Bàsica.
o       Amb el títol de Batxiller.
o       Amb el títol Universitari.
o       Amb el títol de Tècnic Superior de FP.
·        Condició 2: Tenir el certificat acreditatiu d'haver superat totes les matèries del Batxillerat (o sigui, haver aprovat el Batxillerat, però no la seva revàlida).
·        Condició 3: Haver superat un curs de formació específic i tenir 17 anys complerts l'any de finalització del curs.
·        Condició 4: Haver superat una prova d'accés, amb 17 anys complerts l'any de realització. Si la demanda de places supera a l'oferta, les Administracions educatives poden establir un procediment d'admissió al centre docent (a determinar). El procediment d'admissió pot comportar una prova addicional. De no superar qualsevol d'aquestes proves, pot sol·licitar-se la seva repetició en convocatòries successives (article 41.4).
• El títol de tècnic permetrà accedir, prèvia superació d'un procediment d'admissió, a la FPGS. (article 44.3)
• Els alumnes que obtinguin el títol de Tècnic podran obtenir el títol de Batxillerat per la superació de l'avaluació final (revàlida) del Batxillerat en relació a les matèries troncals. En el títol de Batxillerat ha d'especificar-se aquesta fórmula d'obtenció (article 44.4).
• Les Administracions educatives podran oferir matèries voluntàries relacionades amb el sector o camp professional per facilitar l'admissió als Cicles Formatius de Grau Superior. (article 42.5).
• Els alumnes que no superin la totalitat dels ensenyaments del títol rebran certificat acadèmic de la part superada amb efectes acadèmics i per a l'acreditació de competències professionals. (article 44.5)
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR FPGS (Títol de Tècnic Superior)
Nota: la numeració de l’articulat d’aquesta secció fa referència a la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE).
• Es podrà accedir amb, almenys, una de les següents condicions (article 41.3):
o       Condició 1: Estar en possessió del títol (Batxillerat -o certificat acreditatiu-, universitari, títol de Tècnic o de Tècnic Superior).
o       Condició 2: Haver superat la prova d'accés, amb 19 anys complerts l'any de realització.
• En qualsevol cas, si la demanda de places supera a l'oferta, les Administracions educatives poden establir un procediment d'admissió al centre docent, d'acord amb les condicions que el govern determini reglamentàriament. El procediment d'admissió pot comportar una prova addicional. De no superar qualsevol d'aquestes proves, pot sol·licitar-se la seva repetició en convocatòries successives (article 41.4).
• Els alumnes que obtinguin el títol de Tècnic Superior podran obtenir el títol de Batxillerat per la superació de l'avaluació final (revàlida) del Batxillerat en relació a les matèries troncals. En el títol de Batxillerat ha d'especificar-se aquesta fórmula d'obtenció (article 44.4)
• Els alumnes que no superin la totalitat dels ensenyaments del títol rebran certificat acadèmic de la part superada amb efectes acadèmics i per a l'acreditació de competències professionals. (article 44.5)
Resum de la Formació Professional Bàsica (FPB):
QUÈ DIU LA LLEI?
CONSIDERACIONS
OBJECTIUS
·  Incloure-la en el Sistema Educatiu i la formació bàsica (ESO) i és d’oferta obligatòria i gratuïta. Serà implantada als centres que determinin les Administracions Educatives (AE).
·  Aprovar 14 titulacions de FPB i eliminar els PQPI.
·  Adquisició de les competències de l’aprenentatge permanent (1), per a facilitar la transició a la vida activa i ciutadana i la continuïtat en el Sistema Educatiu.
·  Risc de menor flexibilitat i extensió geogràfica de l’oferta
·  Establir compromís de que l’alumne cursi la totalitat del Cicle de FPB mitjançant contractes de formació (Dual), però l’edat d’accés és un condicionant.
·  Risc de segregació i devaluació del conjunt de la FP ja que és una via que no dona igualtat d’oportunitats que l’ESO.
ESTRUCTURA DE LES TITULACIONS
·  Responen a un Perfil Professional i s’organitzen en Mòduls Professionals.
·  Per a les CCAA amb llengua cooficial es defineix el 55% de currículum
·  Inclouen Unitats de Competència de com a mínim Nivell 1 i d’una Qualificació Professional complerta.
·  Durada de 2000 h., en dos cursos acadèmics, tres si hi ha programes de Dual. Quatre cursos de permanència màxima.
·  Els programes de Dual han de començar als 16 anys i han d’estar regulats amb contractes de formació.
·  No es contempla un estudi exhaustiu del impacte que constituirà l’eliminació de la gran oferta dels PQPI, de la varietat d’institucions que els ofereixen i perfils tècnics que els imparteixen.
·  No s’ha fet un estudi del finançament.
·  Necessària implicació del món empresarial.
METODOLOGIA, AVALUCIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
·  S’atendrà de forma flexible a les característiques de l’alumnat. La tutoria i l’orientació educativa tindran una especial consideració.
·  La metodologia serà globalitzadora i tendirà a la integració de competències. L’avaluació serà contínua, formativa i integradora.
·  L’alumnat es podrà presentar a les revàlides de l’ESO.
·  Els grups comptaran almenys amb una hora de tutoria setmanal segons ho determinin les AE.
·  Les AE podran prendre mesures per reduir la ràtio de 30 i podran oferir la Formació en Centres de Treball en centres públics o institucions públiques.
·  Imprescindible mantenir la ràtio 15 i augmentar hores de tutoria.
·  S’han de garantir probabilitats d’èxit per a obtenir el GESO i dotar a l’alumnat, dins l’etapa obligatòria, de titulacions amb el mateix valor acadèmic i laboral.
·  Major transparència en quines son les competències de l’aprenentatge permanent i quina equivalència hi ha amb les competències treballades al l’ESO.
·  Imprescindible un currículum flexible, una atenció específica i singular a l’acció tutorial.
·  La FPB constitueix un sistema rígid i molt detallat que té poques possibilitats d’adaptació curricular.
ACCÉS I EFECTES DELS TÍTOLS
L’accés als cicles formatius de la FPB requerirà simultàniament:
·  Tenir 15 anys o complir-los en l’any natural en curs i menys de 18.Haver cursat el 1r Cicle d’ESO o excepcionalment haver cursat 2on d’ESO.
·  L’equip docent ha d’haver proposat als pares o tutors la incorporació de l’alumne a un cicle formatiu de FPB mitjançant consell orientador (informe) que es podrà començar a entregar el curs 2013-2014
Les AE podran completar els grups d’oferta obligatòria amb majors de 17 anys si hi ha disponibilitat de places.
Els títols de FPB donen accés directe al cicle formatiu de GM sense revàlida i es classifiquen a la Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació com a CINE 3.5.3.
Tenen els mateixos efectes laborals que el GESO.
·  En complir els 16 anys l’alumne pot abandonar i per tant no constitueix una eina per evitar l’abandonament prematur.
·  Les AE han de definir urgentment, quines alternatives proposa (continuïtat PQPI sota un altre denominació) o a quins centres s’impartirà la FPB, amb quin finançament, amb quines ràtios, com reconvertirà al professorat i als programes existents i com definirà els aspectes curriculars.
·  La classificació CINE 3.5.3 equipararà aquests títols amb el Batxillerat o amb els cicle formatiu de GM per tal de cobrir artificialment les mancances de titulacions post-obligatòries respecte a la mitjana de la OCDE, tot i no garantir les competències equivalents al GESO i iniciar-se en etapa obligatòria.
PROFESSORAT
MP del Bloc Comú. Centres Públics: personal funcionari de cossos de catedràtics i professorat de secundària que tinguin atribucions docents per a qualsevol de les matèries. Centres privats, o d’una altre administració pública: per professorat amb la titulació i requisits establerts per la normativa vigent per a impartir alguna de les matèries.
Resta de MP: especialitats del professorat del sector públic amb atribucions per als MP corresponents i titulacions requerides d’impartició per als MP en centres privats o públics d’altres administracions públiques que tinguin autorització.
Quan no existeixi disponibilitat de professorat de l’especialitat corresponent o dels que estiguin en possessió de les titulacions requerides per a impartir docència en centres de titularitat privada o titularitat pública d’altres administracions diferents de les educatives que tinguin autorització per a impartir aquests ensenyaments, s’exigirà que les titulacions requerides per a impartir docència englobin els resultats d’aprenentatge dels MP i, si aquests resultats d’aprenentatge no estiguessin inclosos, a més de la titulació s’haurà d’acreditar, mitjançant certificació, una experiència professional o de docència de com a mínim 3 anys vinculada als MP corresponents. En el cas dels MP de Comunicació i Societat I i II i Ciències Aplicades I i II, aquesta experiència serà de docència en alguna de les matèries incloses en cadascun dels blocs comuns.
El professorat que impartís mòduls formatius de caràcter general al PQPI ho podrà seguir fent a la FPB als MP del Bloc Comú de primer curs sota les següents condicions: els que tinguessin plaça mitjançant oposició o concurs fins que perdin la plaça o condició de funcionari públic, els que no tinguessin plaça podran seguir impartint durant quatre cursos consecutius i els que tinguessin contracte fins a la finalització d’aquest.

(1): Les competències de l’aprenentatge permanent formen part de la recomanació del Parlament Europeu 2006/962/CE i son: comunicació en llengua materna, comunicació en llengües estrangeres, competència matemàtica i bàsiques en ciència i tecnologia, competència digital, aprendre a aprendre, competències socials i cíviques, sentit de la iniciativa i esperit d’empresa i consciència i expressió cultural.


Paraules claus de temes relacionats:
  • Programes de Qualificació Professional Inicial
  • PQPI
  • PQPI. Estudiar a Catalunya. 
  • PQPI Programes de Qualificació
  • Programa Cualificación Profesional‎
  • Formación Profesional Básica
  • Decret llei que regula la nova formació professional bàsica
  • LA NOVA FP BÀSICA DE LA LOMCE
  • La nueva Formación Profesional Básica

LOMCE: Canvis a la Formació Professional (Revista Informa Digital) LOMCE: Canvis a la Formació Professional (Revista Informa Digital) Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de març 28, 2014 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.