CCOO recorre davant el Suprem la nova FP Bàsica i la Primària de la LOMCE


CCOO recorre davant el Suprem la nova FP Bàsica i la Primària de la LOMCE  • És la primera organització en emprendre accions jurídiques
  • Els reials decrets que desenvolupen aquests nivells educatius vulneren la legislació vigent i lesionen drets d'estudiants i professorat ."CCOO recorda el biaix ideològic del currículum de Primària i els greus problemes no resolts"

La Federació d'Ensenyament de CCOO ha interposat un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem contra les normes que desenvolupen la nova Formació Professional Bàsica (FPB) i la Primària recollides en la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), sent així la primera organització en emprendre accions jurídiques en aquest sentit.

La FPB legitima l'exclusió educativa de determinats alumnes en el marc de l'escolaritat obligatòria, limitant la seva continuïtat en el sistema educatiu, de manera que la nova etapa constitueix un retrocés respecte als Programes de Qualificació Professional Inicial als quals substitueix i que s'extingeixen el proper curs .

El recurs interposat argumenta que, tot i que els cicles de FPB són considerats per la legislació actual com cicles formatius de la Formació Professional del sistema educatiu, la norma no garanteix allò que preveu amb caràcter general en el Reial Decret 1147/2011, que regula explícitament que tots els cicles formatius han d'incloure un Mòdul professional de formació i orientació laboral (FOL).

A més, s'impedeix el compliment dels objectius fonamentals del Mòdul Professional de Formació en Centres de Treball, en no garantir que les pràctiques laborals es desenvolupin en un entorn laboral. Per tant, el Reial decret infringeix la legislació vigent que especifica que els ensenyaments de l'FP han d'incloure una fase de formació pràctica en centres de treball.

Pel que fa a l'admissió a cicles formatius de FP Bàsica, refereix la possibilitat d'establir diferents criteris d'admissió en cada comunitat autònoma, trencant l'article 14 de la Constitució Espanyola i l'article 14 del Tractat de la Unió Europea, de no discriminació, i accés en condicions d'igualtat.

Finalment, CCOO considera que l'adscripció del professorat és absolutament arbitrària, ja que no s'han establert criteris clars, violant preceptes bàsics de la Constitució relatius a l'accés a la funció pública d'acord amb els principis de mèrit i capacitat i la subjecció de les administracions públiques a la llei i al dret.

Respecte al Reial Decret de Primària, el gabinet jurídic de la Federació d'Ensenyament posa en dubte l'elaboració d'una memòria abreujada, ja que, pel seu contingut, no respon a un caràcter abreujat, sinó ordinari, regulat en l'article 2 del Reial Decret 1083/2009. En qualsevol cas, crida l'atenció que s'estimi que és possible elaborar una memòria abreujada quan el Reial decret suposa el desenvolupament de previsions legals noves i concreta el calendari d'aplicació del nou règim legal.

Tal com ha assenyalat el Consell d'Estat, "es troba a faltar en la memòria un càlcul específic sobre l'impacte econòmic del Projecte, que no es limita com aquella dóna a entendre al cost de la realització de la prova final d'educació primària. Cal recordar que els projectes normatius, com han tingut ocasió d'afirmar reiteradament la jurisprudència -Sentència del Tribunal Suprem , de 28 de juny de 2012, que recull el criteri de la Sala 3 ª- i el Consell d'Estat, han d'anar acompanyats d'un estudi econòmic suficient, que permeti valorar l'impacte d'aquesta índole que pot tenir la iniciativa normativa concreta. Aquesta exigència és, sens dubte, d'especial importància en el present cas, en què s'innova el règim del currículum d'Educació Primària".

A la part expositiva del Reial Decret es vulneren, així mateix, els drets del professorat, no es respecta la configuració de la plantilla dels centres i la disponibilitat horària, d'obligada negociació, d'acord amb l'article 37 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Igualment, es posa en dubte l'article 27 de la Constitució Espanyola en relació al dret a l'educació, en el sentit més ampli, en establir aquest RD una prelació jeràrquica d'assignatures en què prevalen unes matèries davant d'altres, en detriment del desenvolupament de les competències, capacitats i habilitats dels estudiants. La LOMCE elimina definitivament el currículum que té com a eix vertebrador les competències i torna a establir una jerarquia de continguts pròpia de l'era industrial i definitivament allunyada de les necessitats formatives de l'alumnat en l'actual societat del coneixement.

A més, la Federació d'Ensenyament de CCOO recorda el biaix ideològic del currículum de Primària i els greus problemes no resolts, com la manca de garanties reals perquè l'alumnat que cursa Religió confessional estudiï també continguts de caràcter ètic i social, i la competició resultant de l'organització de les matèries en troncals i de configuració.

Amb la presentació d'aquests recursos, CCOO reafirma el seu compromís de lluita i resistència davant la LOMCE en el marc de l'ofensiva jurídica que va iniciar al setembre de 2013 davant la Comissió Europea i que es va complementar el passat mes de gener, quan va recórrer a la Comissió i el Parlament europeus i a la Defensora del Poble per frenar l'aplicació de la reforma educativa.
CCOO recorre davant el Suprem la nova FP Bàsica i la Primària de la LOMCE CCOO recorre davant el Suprem la nova FP Bàsica i la Primària de la LOMCE Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on d’abril 25, 2014 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.