Personal docent funcionari. Resum resolució que regula els nomenaments d’estiu 2014


 DOCUMENT PROVISIONAL!!


 DOCUMENT PROVISIONAL!!

Calendari i presentació de sol·licituds (PROVISIONAL)

Professorat interí: 21 de maig al 3 de juny ambdós inclosos. 
Professorat funcionari de carrera: previsió primera quinzena de maig. 
 Personal acollit a l’article 25 de la Llei de riscos laborals. 
Propostes de les direccions dels centresdel 16 al 30 de juny. 
Resolució provisional: al voltant del 15 de juliol. 
 Reclamacions: 3 dies. 
Resolució definitiva:  A finals de juliol. 

 Les adjudicacions seran per un curs.

Quines són les novetats d’aquests nomenaments d’estiu? 

 Les propostes de conformitat passen a ser de continuïtat. 
 Els requisits per a la proposta de continuïtat dels interins han de ser 12 mesos d’experiència docent més 4 mesos de serveis prestats en el centre de continuïtat (sempre que hagi ocupat vacant). 
 Les mitges vacants s’adjudicaran si hi ha proposta de continuïtat de la direcció, amb 
conformitat de la persona interessada, sempre que la mitja vacant continuï el curs 2014-2015 i 
s’hagi ocupat el mateix lloc com a interí a mitja dedicació un mínim de quatre mesos durant el 
curs 2013/2014 i es tinguin 12 mesos d’experiència docent. 
 Es recupera la prioritat del professorat interí que tingui la condició legal de discapacitat en un grau igual o superior al 33% i una valoració del servei de prevenció amb proposta d’adaptació del lloc de treball a l’empara de l’art. 25 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 El llocs de treball en centres o aules d’adults s’han de demanar explícitament. Els CAEPS es poden donar d’ofici. 
 Els llocs específics per a l’ús i aplicació de les TIC només els poden demanar funcionaris. Els llocs d’atenció a la diversitat i els plurilingües els poden demanar funcionaris i interins. 
 Els centres d’especial dificultat es faran públics a la web del Departament abans del 15 de 
maig. 

Participació obligatòria: 

Tot el professorat que no té plaça definitiva ni provisional a 1/9/2014: 
 Professorat suprimit. 
 Professorat que procedeix de l’estranger. 
 Professorat que procedeix d’altres llocs de l’Administració. 
 Professorat acollit a l’art. 25. 
 Professorat excedent. 

Participació voluntària: 
Professorat definitiu que sol·licita comissió de serveis. 
Professorat interí amb temps de serveis.


Temes relacionats 
Personal docent funcionari. Resum resolució que regula els nomenaments d’estiu 2014 Personal docent funcionari. Resum resolució que regula els nomenaments d’estiu 2014 Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on d’abril 30, 2014 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.