Novetats sobre reducció horària i reducció de jornada. Reducció de 2 hores als majors de 55 anys.


Ja podeu informar-vos de las darreres novetats en la reducció de jornada laboral i en la reducció horària. 
Reducció horària de 2 hores setmanals per al personal docent funcionari que tingui entre 55 i 64 anys:
 • L’edat mínima pel gaudiment d’aquestes reduccions de jornades s’ha d’haver complert amb anterioritat a l’1 de setembre de 2015.
 • Tenir més de 15 anys de servei en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari.
 • La reducció de 2 hores setmanals és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.
 • Aquesta distribució horària docent no és pot assignar a les persones que tinguin dedicades hores a les funciones directives i de coordinació.
 • Les activitats destinades en substitució d’aquestes hores de reducció (incorporades a l’horari setmanal ) no s’han de fer necessàriament al centre.
 • Cal presentar una sol·licitud adreçada al director/a dels SSTT o al gerent del Consorci de Barcelona abans del 31 de maig.Reducció horària de 2 hores setmanals per al personal docent funcionari que tingui entre 55 i 58 anys:
 • En l’educació infantil i primària, la reducció de les 2 hores complementària afecta les 5 hores d’horari fix setmanal d’activitats complementàries, que passen a 3 hores.
 • En l’educació secundària, la reducció de les 2 hores complementàries afecta a les 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, no sotmeses a horari fix. El personal que s’aculli a aquesta reducció no tindrà hores assignades per aquest concepte.
 • En l’educació d’adults, quan es tracti de personal docent del cos de mestres, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 3 hores d’activitats complementàries de presència al centre o aula, no sotmeses a horari fix, que passen a 1 hora.
 • En l’educació d’adults, quan es tracti de personal docent dels cossos de professors d’ensenyament secundari, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 2 hores d’activitats complementàries de presència al centre o aula, no sotmeses a horari fix. El personal que s’aculli a aquesta reducció no tindrà hores assignades per aquest concepte.
 • En els ensenyaments d’idiomes, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 5 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, no sotmeses a horari fix, que passen a 3 hores.


Sol.licituds: abans del 31 de maig ("...no més tard del 31 de maig anterior a l’inici del curs per al qual es sol.licita.")

Llegiu i descarregueu l'Actualitat amb tot els detalls aquíReducció de jornada per a funcionaris docents en els següents casos: • Per cura d’un fill o filla menor de sis anys. 
 • Per cura d’un fill o filla menor de dotze anys. 
 • Per cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda. 
 • Per tenir a càrrec un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeixi ésser autònom o que requereixi dedicació o atenció especial. 
 • Per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere.  

Sol.licituds: amb antelació mínima de 15 dies abans de l’inici de la reducció.

Durada: la durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost.


Procediment per a la tramitació de reducció de jornada per interès particular


Tipus de reducció:
 • Reducció de jornada per interès particular
Sol.licituds: fins al 31 de maig anterior a l'inici del curs corresponent.

Durada: Aquesta reducció t´r una durada d’un curs escolar: des de l’1 de setembre al 31 d’agost, excepte els casos de força major degudament justificats.
2.1 El personal funcionari de carrera interessat a acollir-se a aquesta reducció de la meitat de la jornada ha depresentar una sol·licitud adreçada al director dels serveis territorials de què depengui o al gerent del Consorci d’Educació de Barcelona fins al 31 de maig anterior a l'inici del curs corresponent, fent constar el nombre de dies en què vol concentrar la dedicació al centre (3, 4 o 5 dies). A aquest efecte es concedirà al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos personals sempre que ho permeti l’organització horària del centre, i en funció del nombre de reduccions de jornada concedides i dels substituts nomenats per a cobrir-les.

Si l’organització del centre no permet la concentració sol·licitada, la persona interessada podrà renunciar a la reducció de jornada abans de començar a gaudir-la.

2.2 El director territorial o el gerent del Consorci d’Educació de Barcelona ha d’emetre, en un termini màxim de 15 dies, la resolució corresponent autoritzant la reducció de jornada, si escau, la qual té una durada d’un curs escolar: des de l’1 de setembre al 31 d’agost, excepte els casos de força major degudament justificats.

Aquesta resolució s’ha de comunicar a la persona interessada, qui presentarà la resolució al director del centre on estigui destinada durant el període de gaudi de la reducció.

2.3 No es pot sol·licitar la reducció de jornada per interès particular fora del termini establert, ni renunciar-hi abans del 31 d’agost, llevat de situacions excepcionals valorades pel/per la director/a del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.

2.4 La reducció de jornada per interès particular és prorrogable anualment. En aquest sentit s’haurà de demanar mitjançant el model de sol·licitud que es trobarà a l’apartat Portal del Centre de la pàgina d’intranet del Departament d’Ensenyament, seguint els criteris establerts en els apartats anteriors.

2.5 No es pot autoritzar la reducció de jornada per interès particular al professorat que forma part de l’equip directiu del centre.

El fet de ser designat membre de l’equip directiu amb posterioritat a la concessió de la reducció de jornada per interès particular comporta que queda sense efectes la concessió esmentada.

2.6 L’autorització de la reducció de jornada per interès particular resta subordinada a les necessitats del servei i està subjecta al règim d’incompatibilitats regulat a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i es incompatible amb qualsevol altra reducció de jornada

Quan en un mateix centre hi hagi un nombre de sol·licitants superior al que permet una òptima organització de les activitats del centre, es tindrà en compte la major antiguitat en el centre i en cas d’empat la major antiguitat en el cos com a criteri per a la concessió de la reducció de jornada i s’actuarà amb criteris rotatoris.
Novetats sobre reducció horària i reducció de jornada. Reducció de 2 hores als majors de 55 anys. Novetats sobre reducció horària i reducció de jornada. Reducció de 2 hores als majors de 55 anys. Reviewed by Anònim on de maig 21, 2014 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.