DECRET 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors.


DECRET 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors.
  • S'estableix la regulació dels ensenyaments artístics superiors, els quals formen part de l’educació superior i s’articulen en ensenyaments que condueixen al títol superior, i en ensenyaments de postgrau.
  • Els ensenyaments artístics superiors comprenen l’educació superior de música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, disseny i arts plàstiques integrats, com ensenyaments de règim especial, dins el sistema educatiu.

L’article 131.3 c) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) estableix que correspon a la Generalitat la competència compartida per a l’establiment dels plans d’estudi corresponents, incloent-hi l’ordenació curricular, amb relació als ensenyaments no universitaris que condueixen a l’obtenció d’un títol amb validesa a tot l’Estat.

Així mateix, d’acord amb l’article 131.1 EAC correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre els ensenyaments postobligatoris que no condueixen a l’obtenció d’un títol o una certificació acadèmica o professional amb validesa a tot l’Estat i sobre els centres docents en què s’imparteixen aquests ensenyaments.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, regula, en els articles 65 al 67, els ensenyaments artístics.

El Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, concretament en els articles 54 a 58.

Els ensenyaments artístics superiors formen part de l’Espai Europeu d’Educació Superior i d’això se’n deriva que la mesura que reflecteix els resultats de l’aprenentatge i del volum de treball fet per l’estudiant siguin els denominats crèdits europeus (ECTS) i que sigui possible l‘obtenció del Suplement Europeu al Títol que afavoreix la mobilitat de l’alumnat.

L’Espai Europeu d’Educació Superior comporta un canvi en l’estructura dels ensenyaments però també en la seva metodologia, canvi que centra l’objectiu en el procés d’aprenentatge de cada alumne que adquireix competències en un context que s’estén, ara, al llarg de tota la vida. Per assolir aquest objectiu s’incorporen elements nous als plans d’estudi, entre els quals cal destacar l’autonomia en el disseny dels estudis combinat amb un sistema de garantia de la qualitat.

Aquest Decret té per objecte establir la regulació dels ensenyaments artístics superiors a Catalunya, els quals formen part de l’educació superior i s’articulen en ensenyaments que condueixen al títol superior, i en ensenyaments de postgrau.

L’organització dels ensenyaments artístics superiors permet als alumnes d’orientar el seu itinerari formatiu dins de cada ensenyament, i entre els diversos ensenyaments artístics superiors.

Els centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors han d’elaborar i proposar els seus plans d’estudi, els quals s’han de sotmetre al procediment de verificació per a la seva autorització o homologació.

D’altra banda, l’estructura dels plans d’estudi en matèries de formació bàsica en els diferents àmbits artístics facilita als alumnes la capitalització, en un ensenyament, dels crèdits superats en altres ensenyaments.

Pel que fa a la denominació dels títols, aquest Decret manté la denominació de títols oficials quan es tracta dels títols oficials de l’Estat, i es refereix als títols propis de la Generalitat quan es tracta dels títols establerts pel Govern de la Generalitat.

En el capítol I s’estableixen les disposicions generals, comunes a tots els ensenyaments, en el capítol II es detalla l’estructura dels ensenyaments, en el capítol III es detallen els ensenyaments artístics oficials de màster, en el capítol IV es regulen els títols propis de la Generalitat, el capítol V tracta de l’Espai Europeu i el capítol VI correspon a la qualitat, avaluació i supervisió dels ensenyaments artístics superiors.

Aquest Decret s’ha tramitat segons el que disposen l’article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment i de les administracions públiques de Catalunya i d’acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya.


En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,
DECRET 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors. DECRET 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors. Reviewed by Anònim on de juny 13, 2014 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.