Professorat interí i substitut: nomenaments de finals d'agost


Novetats: nomenaments d’estiu del professorat interí i substitut


Full actualitat en pdf aquí 
CCOO demanem que els representants legals dels treballadors han de participar i fer el seguiment dels nous procediments de nomenaments i d’avaluació previstos pel Departament.

1. Nomenaments de finals d’agost

 • A finals d’agost hi haurà dos procediments: nomenaments de difícil cobertura, previ als nomenaments telemàtics.
 • Abans dels nomenaments telemàtics, els llocs de treball de perfil lingüístic i de diversitat que no s'hagin cobert a les adjudicacions de juliol s’adjudicaran mitjançant el mateix procediment dels fins ara considerats “nomenaments de difícil cobertura”.
 • Els nomenaments de difícil cobertura per nomenar vacants i substitucions serien a voltants del 25 d'agost de 2014: 
  • a) Es donaria publicitat de la vacant o substitució a cobrir.
  • b) S’obriria un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de gestió de personal docent del servei territorial o Consorci d’Educació de Barcelona
 • Entre el 27 i el 28 d'agost de 2014, es realitzaran els nomenaments telemàtics per a places ordinàries amb el mateix aplicatiu i de la mateixa manera que aquest curs.
Des de CCOO entenem que:
El nomenament d’aquests llocs de treball pel sistema de difícil cobertura no garanteix el procediment regulat i se salta la llista única de la borsa de treball, que queda fora del control dels docents i dels seus representants. És imprescindible un llistat setmanal de les adjudicacions fetes pel procediment de difícil cobertura i que el llistat sigui públic. Aquest procediment pot donar peu a adjudicacions de llocs de treball a persones que no estiguin incloses a la borsa de treball i provocar que allò que era causa d’excepcionalitat, acabi sent “més ordinari” del previst, tenint en compte les casuístiques dels llocs estructurals amb perfil lingüístic i d’atenció a la diversitat.


2. Nomenaments de candidats seleccionats per les direccions dels centres durant el curs 204/2015

 • Al llarg del curs 2014-2015 està prevista la posada en funcionament de l’aplicació informàtica pel nomenament de candidats seleccionats per les direccions dels centres docents públics que preveu el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents. Les condicions, criteris i procediment per a la selecció i nomenaments dels candidats es regularà per Resolució del Director general de Professorat i de Centres Públics. 
 • L’Administració té previst fer una prova pilot d’aplicació del nou procediment de nomenament a finals de l’últim trimestre de l’any en dos Serveis Territorials. L’aplicatiu per a la resta de ST funcionaria a partir de gener de 2015.
 • CCOO demanem que passi per la Mesa la nova regulació, així com establir els mecanismes de participació i seguiment dels representants legals dels treballadors. 3. Instruccions per regular el període de prova inicial del personal interí o interí substitut

 • El Departament estableix que el funcionari interí o substitut novell ha de superar un període de prova inicial que permeti acreditar la seva idoneïtat en l’exercici docent en els nivells d’ensenyament per als quals s’hagi efectuat el nomenament.
 • Aquest període es realitza, com a màxim, durant els quatre primers mesos d’exercici efectiu de docència, a partir de la primera incorporació a la docència.


Des de CCOO pensem que és molt difícil efectuar proves inicials en períodes menors de 4 mesos ja que no queden garantits els criteris d’igualtat: diferents tipologies de centres, diferents direccions, professorat que compte amb tutorització i altra no..., i tots sotmesos als mateixos elements i descriptors avaluatius... No ens podem imaginar com es pot avaluar a un interí o substitut amb un nomenament de durada inferior a un mes, amb els mateixos descriptors esmentats abans.

CCOO demanem que el personal interí o substitut que tingui un nomenament de durada inferior a un mes rebi tota la informació dels diferents informes emesos per les direccions dels centres sobre la seva suficiència i pugui fer les al•legacions precises.

CCOO també entenem que el barem avaluatiu s’hauria d’adaptar a les diferents tipologies contractuals.

Demanem que la Comissió avaluadora estigui formada pel tutor o tutora, algun membre del Claustre i la direcció del centre. No es pot deixar recaure aquesta decisió només en mans de les direccions.

A més a més, demanem que siguin informades totes les Juntes de Personal de les avaluacions negatives que pateixin el personal interí o substitut.Sabies que...?


El complement de tutoria del professorat amb una substitució d’una durada igual o superior a tres mesos es cobra des del primer dia, i és fruit de l’Acord del 2005 signat només per CCOO.

Professorat interí i substitut: nomenaments de finals d'agost Professorat interí i substitut: nomenaments de finals d'agost Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de juny 12, 2014 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.