Resum de la Mesa sectorial d’educació pública


Resum 10-1314   Mesa Sectorial 18.06.14

1.- Lectura i aprovació per unanimitat de les actes següents:
- Acta núm. 06/2014 corresponent a la sessió del dia 21 de maig de 2014.
- Acta núm. 07/2014 corresponent a la sessió del dia 22 de maig de 2014.

2.- Presentació dels documents per a l’organització i la gestió dels centres educatius per al curs 2014-2015.

Des de CCOO manifestem la necessitat de que els documents s’enviïn amb el temps suficient per a fer una lectura acurada, comparada i reflexiva dels mateixos. Lamentem que la mesa sectorial s’hagi convertit en un mer tràmit i en un passi de papers. Entenem que és una falta de respecte cap la part de representació dels treballadors i treballadores.

Ha estat una fornada feixuga amb la presentació de 68 documents (alguns enviats a última hora d’ahir), 2 lliurats en el mateix dia i 3 que encara no s’han lliurat, però es faran properament. Un total de 73 documents.

Els documents per a l’organització i gestió dels centres es penjaran al web del Portal de Centres del Departament el divendres així com un document que recollirà les novetats més rellevants.


Justificació d’absències per motiu de salut i per assistència a consulta mèdica
Com a CCOO hem fet incidència sobre els temes de gestió del personal docent i seguretat i salut. Aquests temes afecten a les condicions laborals dels ensenyants. Són fonamentalment els següents:

a) Sobre absències per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius
En aquest sentit, els criteris que s’apliquen per a la justificació de les absències del lloc de treball es concreten en:

1. Qualsevol absència ha de ser comunicada al cap de la unitat de forma immediata.

2. Les absències justificades per motiu de salut han de ser justificades en funció de la seva durada:
Fins a un màxim de 3 dies consecutius: han de ser justificades amb l’acreditació documental de presència o atenció mèdica, o amb la declaració responsable de la persona mitjançant el Portal de l’empleat (ATRI).
Superiors a 3 dies consecutius: han de ser acreditades amb el comunicat mèdic de baixa. Es recomana que s’avancin a les unitats de personal per fax o correu electrònic.

3. Les absències justificades per assistència a consulta mèdica, sempre i quan no pugui concertar-se fora de l’horari de treball:
S’acrediten amb la declaració responsable de la persona.
Es concedeix pel temps indispensable per anar i retornar al lloc de treball.

4. Les absències justificades per motius de salut, sense incapacitat temporal no comporten descomptes retributius en els següents supòsits
Les primeres 30 hores laborables d’absència en un mateix any curs escolar.
Les derivades de malalties de caràcter crònic.


Des de CCOO entenem que els descomptes s’haurien de fer sobre l’horari de dedicació al centre (30 hores) i no sobre les 37,5 del total de la jornada laboral. 

També caldria fer el càlcul de les absències per hores i no por jornades laborals.
Caldria estipular una mena d’excepcionalitat davant dels casos de no poder lliurar el comunicat de baixa com a molt tard l’endemà de la seva expedició.
També volem saber el càlcul del valor/hora aplicable en les deduccions.
Manifestem el nostre total rebuig a aquesta mesura que no altra cosa que precaritzar les condicions de treball del professorat i recollir uns diners dels sous dels docents, mentre que no s’inverteixen en nomenaments de substitucions des del primer dia o a pagar a aquests els 100% del seu sou.

b) Salut i seguretat 

Per poder administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals aportin un informe mèdic on consti el nom de l'alumne, el nom del medicament que ha de prendre i la seva pauta d'administració. Tanmateix, els pares o tutors legals han d'aportar un escrit on es demani al director del centre educatiu l'administració al seu fill del medicament prescrit, d'acord amb les pautes que constin en l'informe esmentat i s'autoritzi la seva administració als docents del centre. És convenient que el centre mantingui en un únic arxiu les receptes, informes dels metges i els escrits d'autorització. En aquest sentit cal assenyalar que els docents només podran fer accions que no requereixen cap titulació sanitària i que les poden fer els pares, mares, familiars o cuidadors en general, sempre que hagin tingut un ensinistrament previ. S'inclouen l'administració de medicaments com insulina, glucagó, adrenalina i altres fàrmacs d'ús habitual en pediatria. També fer cures senzilles (erosions, petites ferides), així com la primera atenció a qualsevol incident inesperat.

CCOO manifesta que l’administració de medicaments requereix un formació voluntària, i un coneixement específic de l’instrumental requerit. Cal una coordinació amb els centres d’atenció primària, la qual cosa no és gens fàcil segons les informacions que ens consten.
No creiem que medicaments com la insulina, el glucagó i l’adrenalina siguin medicaments senzills. Caldria especificar què s’entén per altres fàrmacs d’ús habitual en pediatria, imprescindible matisar.

Com explicita l'article 21 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d'igualtat. Així mateix, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació estableix que tots els alumnes tenen dret a ser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació. 

CCOO també explicita que l’alumnat té dret a rebre una assistència sanitària integral, continuada, de qualitat i realitzada per persones amb formació sanitària.
Per aquest motiu el sistema forma al seu personal sanitari i no l’ensinistra, són dos aspectes de qualitat fonamentals a tenir en compte.

El director del centre públic, com a responsable del funcionament del centre i cap de tot el personal, ha d'elaborar un Pla personalitzat d'atenció de l'alumne, per atendre les seves necessitats.


Des de CCOO entenem i suposem que les direccions dels centres rebran orientacions per dur a terme aquest Pla.CCOO manifesta de manera taxativa que cap docent ha d’administrar cap medicament.

3.- Altres

CCOO informa que alguns centres de Lleida han publicat als seus web i taulers d’anuncis perfils de llocs de treball, convidant al personal docent interessat a enviar els seus currículum al centre. Posteriorment se’ls cita a una entrevista.

Nosaltres creiem que és un perversió del Decret 39/2014, de 25 de març, a l’article 27.2 referent a l’ocupació de llocs de treball per noves incorporacions.
L’esperit del decret fa entendre que les direccions han de conèixer amb anterioritat al professorat que proposa per ocupar aquestes vacants, no contempla la interpretació de fer un càsting per proveir els llocs de treball. En els cas de no ocupació de les vacants, els sistema de provisió previst són els nomenaments d’estiu .
Demanem que es comprovin aquestes situacions i que els SSTT i els centres docents rebin les instruccions escaients.

Demanem resposta a la petició sindical sobre les llicències sindicals i la seva consideració com a vacant.

 Veure el document en pdf (+)Temes relacionatsResum de la Mesa sectorial d’educació pública Resum de la Mesa sectorial d’educació pública Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de juny 20, 2014 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.