Adjudicacions provisionals (juliol) i nomenaments de finals d'agost


 • Juliol: Adjudicacions provisionals curs 2014-2015 (funcionaris de carrera i professorat interí)
 • Agost: Nomenaments de finals d'agost 2015 (professorat interí i substitut)Calendari d'actuacions en relació amb la provisió de llocs mitjançant adjudicacions provisionals curs 2014-2015


 • JULIOL 2014: Adjudicacions provisionals curs 2014-2015

Mes de juliolDepartament
 Centres /  Professors
Previsió: del 10 al 12 de juliolPublicació al web del Departament de la Resolució provisional de destinacions provisionals per al curs 2014-2015
--
El 15 de juliolTancament plantilles curs 2014-2015 del centres públics a efectes d'adjudicacions de destinacions provisionals --
Abans del 25 de juliol

Previsió: del 23 al 25 de juliol
Publicació al web del Departament de la Resolució definitiva de destinacions provisionals per al curs 2014-2015
-- --

 • A partir del 25 d'agost de 2014: Nomenaments pel procediment de difícil cobertura i nomenaments telemàtics (professorat interí i substitut). Procediment "d'urgència"

 • A partir del 25 d’agost hi haurà dos procediments: nomenaments de difícil cobertura, i els nomenaments telemàtics.
 • Els llocs de treball específics corresponents a llocs amb perfil lingüístic, d’atenció a la diversitat i d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, en cas que quedin vacants després de les adjudicacions de juliol de 2014 i, així com les substitucions dels titulars d’aquests llocs, s’adjudicaran a partir del 25 d’agost pel procediment d’adjudicació de vacants i substitucions de difícil cobertura previst a la base 6.3.2 als Criteris de gestió de la borsa.
 • Els nomenaments de difícil cobertura per nomenar vacants i substitucions: 
  • Es donarà publicitat de la vacant o substitució a cobrir a les pàgines web dels diferents ST.
  • S’obrirà un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de gestió de personal docent del servei territorial o Consorci d’Educació de Barcelona
  • Els candidats hauran d’acreditar que reuneixen els requisits específics que s’estableixen als apartats 1.5.4, 1.5.5 i 1.5.7 de la Resolució ENS/933/2014, de 28 d’abril (DOGC núm. 6615 de 5 de maig). 
  • En el supòsit de concurrència de persones candidates que compleixin els requisits, han de tenir prioritat les persones que tenen demanat l'àrea territorial com a preferent, l'especialitat demanada i número d'ordre més baix. 
  • Per als llocs de treball d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes es tindrà en compte la preferència establerta a la base 1.4.5 de la Resolució ENS/1083/2014, de 14 de maig (DOGC núm. 6626 de 20 de maig). 
  • Independentment dels sistemes de comunicació individual que cada àrea territorial utilitzi, s'ha de publicar el resultat de l'adjudicació en la seva pàgina d'Internet. S'haurà d'especificar la plaça adjudicada, el nom i cognoms de la persona a la qual s'ha adjudicat i el número d'ordre.
 • A partir del 25 d'agost també es realitzaran els nomenaments telemàtics per a places ordinàries amb el mateix aplicatiu i de la mateixa manera que aquest curs.
 • Al llarg del curs 2014-2015 esta prevista la posada en funcionament de l’aplicació informàtica per al nomenament de candidats seleccionats per les direccions dels centres docents públics que preveu el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.
Què és el procediment d'urgència?
 • És un altre procediment d'adjudicació de substitucions, que s'especifica a l'apartat 6.4 per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015. Quan amb posterioritat a l'acte telemàtic, el candidat a qui s'ha adjudicat una substitució no pugui o no vulgui incorporar-se a la destinació, es podrà designar per aquests procediment un nou candidat. 
 • Per tal de formalitzar aquest nou nomenament els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament o el Consorci d’Educació de Barcelona, tan bon punt tinguin coneixement que la persona substituta designada no s’incorporarà al centre, localitzaran una nova persona candidata de la llista de disponibles de l’especialitat, respectant l’ordre en tot cas, i posant-se en contacte amb la persona interessada per mitjà del sistema de comunicació individual que els/les responsables de l’àrea territorial considerin més eficaç. 


Enllaç a les pàgines dels diferents ST: nomenaments telemàtics i de difícil cobertura (no telemàtics)
Borsa de treball: Llistat de professorat ordenat per especialitats i SSTT

Adreces electròniques per a la gestió dels nomenaments

Full informatiu: Nomenaments de finals d’agost 


CCOO demanem que els representants legals dels treballadors participem i fem el seguiment dels nous procediments de nomenaments i d’avaluació previstos pel Departament.

 Des de CCOO entenem que:

• El nomenament d’aquests llocs de treball pel sistema de difícil cobertura no garanteix el procediment regulat i se salta la llista única de la borsa de treball, que queda fora del control dels docents i dels seus representants.

És imprescindible un llistat setmanal de les adjudicacions fetes pel procediment de difícil cobertura i que el llistat sigui públic.
Aquest procediment pot donar peu a adjudicacions de llocs de treball a persones que no estiguin incloses a la borsa de treball i provocar que allò que era causa d’excepcionalitat, acabi sent “més ordinari” del previst, tenint en compte les casuístiques dels llocs estructurals amb perfil lingüístic i d’atenció a la diversitat.

2. Nomenaments de candidats seleccionats per les direccions dels centres durant el curs 2014/2015

 • Al llarg del curs 2014-2015 està prevista la posada en funcionament de l’aplicació informàtica pel nomenament de candidats seleccionats per les direccions dels centres docents públics que preveu el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents. Les condicions, criteris i procediment per a la selecció i nomenaments dels candidats es regularà per Resolució del Director general de Professorat i de Centres Públics. 
 • L’Administració té previst fer una prova pilot d’aplicació del nou procediment de nomenament a finals de l’últim trimestre de l’any en dos Serveis Territorials. L’aplicatiu per a la resta de ST funcionaria a partir de gener de 2015.
 • CCOO demanem que passi per la Mesa la nova regulació, així com establir els mecanismes de participació i seguiment dels representants legals dels treballadors. 
3. Instruccions per regular el període de prova inicial del personal interí o interí substitut • El Departament estableix que el funcionari interí o substitut novell ha de superar un període de prova inicial que permeti acreditar la seva idoneïtat en l’exercici docent en els nivells d’ensenyament per als quals s’hagi efectuat el nomenament.
 • Aquest període es realitza, com a màxim, durant els quatre primers mesos d’exercici efectiu de docència, a partir de la primera incorporació a la docència.Des de CCOO pensem que és molt difícil efectuar proves inicials en períodes menors de 4 mesos ja que no queden garantits els criteris d’igualtat: diferents tipologies de centres, diferents direccions, professorat que compte amb tutorització i altra no..., i tots sotmesos als mateixos elements i descriptors avaluatius... No ens podem imaginar com es pot avaluar a un interí o substitut amb un nomenament de durada inferior a un mes, amb els mateixos descriptors esmentats abans.

CCOO demanem que el personal interí o substitut que tingui un nomenament de durada inferior a un mes rebi tota la informació dels diferents informes emesos per les direccions dels centres sobre la seva suficiència i pugui fer les al•legacions precises.

CCOO també entenem que el barem avaluatiu s’hauria d’adaptar a les diferents tipologies contractuals.

Demanem que la Comissió avaluadora estigui formada pel tutor o tutora, algun membre del Claustre i la direcció del centre. No es pot deixar recaure aquesta decisió només en mans de les direccions.

A més a més, demanem que siguin informades totes les Juntes de Personal de les avaluacions negatives que pateixin el personal interí o substitut.Sabies que...?

El complement de tutoria del professorat amb una substitució d’una durada igual o superior a tres mesos es cobra des del primer dia, i és fruit de l’Acord del 2005 signat només per CCOO.

Adjudicacions provisionals (juliol) i nomenaments de finals d'agost Adjudicacions provisionals (juliol) i nomenaments de finals d'agost Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de juliol 01, 2014 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.