Pla pilot per seleccionar interins/es i substituts/es

 
 
Resolució per la qual es regula el procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o per a substitucions i la formalització de nomenaments de personal interí docents per parts de les direccions dels centres educatius públics dels SSTT Maresme-Vallès Oriental.

 
Pla pilot al Maresme-Vallès Oriental
 
Aquest procediment no pretén substituir els nomenaments telemàtics, hauran de coexistir els dos. No es podran seleccionar substituts/es abans del començament d’una substitució.

Els directors del centres educatius públics als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental, hauran d’accedir a l’aplicació informàtica de Propostes dels directors mitjançant usuari i contrasenya per a la comunicació als Serveis Territorials dels llocs de treball per als quals cal el nomenament d’un interí o substitut.
Els llocs de treball que intervenen en el procediment són les vacants i substitucions que es produeixin durant el curs escolar.
Les persones que han de participar són les que consten en el registre informàtic com a integrants de la borsa de treball de personal docent.
Procediment :
  • El director del centre comunica als SSTT els llocs de treball que cal de cobrir.
  • Els llocs de treball s’han d’informar amb les seves dades identificatives  (centre, especialitat, jornada...).
  • Els SSTT validen les dades informades. Les Direccions poden decidir que la substitució es realitzi pel procediment telemàtic general.
  • Per a formalitzar els nomenaments a proposta, les direccions faran una selecció d’entre una relació de 20 candidats (subministrada pels SSTT) que acreditin els requisits del lloc de treball i que s’adeqüin a les peculiaritats del centre i al seu projecte educatiu, que estiguin en situació de disponibilitat  i que tinguin informades peticions coincidents amb les dades de la vacant.
  • En cas de vacant els candidats hauran d’acreditar haver prestat serveis un mínim de 12 mesos.
  • El director procedirà a la valoració dels mèrits dels candidats i convocarà com a mínim els 3 candidats amb millor puntuació per tal de realitzar una entrevista personal. L’entrevista serà opcional en el cas del que el candidat hagi prestat serveis en el centre amb anterioritat.
  • El director comunicarà telemàticament als SSTT el nom i cognoms de les persones designades, fins un màxim de 3 ordenades de major a menor puntuació.
  •  Els SST comunicaran el nomenament al primer candidat seleccionat i aquest acceptarà el nomenament accedint a la pàgina web, en el termini d’1 hora a partir de la comunicació.

Una vegada finalitzat el nomenament la direcció del centre podrà fer la proposta de no continuïtat del personal substitut, això significarà que aquest docent no podrà exercir les seves funcions en aquest centre durant un curs.

Posicionament del CCOO davant aquesta resolució provisional.

En el seu moment ja vam demanar la retirada del Decret 39/2014 de 25 de març, pel qual es regulen  els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball  i del Decret 155/2010, de 2 de novembre de la direcció de centres educatius públics i del personal directiu professional i ens ratifiquen en la seva retirada.

Creiem que aquest procediment telemàtic per comunicar i formalitzar els nomenaments del personal interí per part de les direccions dels centres docents com a màxim s’hauria d’aplicar als llocs de treball de perfil específic

Manifestem que el termini d’una hora per acceptar el nomenament és molt curt i sol•licitem l’especificació d’unes franges horàries per acceptar l’esmentat nomenament. Demanem també que això quedi reflectit a la resolució.

Entenem que no assistir a l’entrevista personal de cap manera pot significar una exclusió de la borsa.

Sol•licitem que aquest prova pilot al Maresme-Vallès oriental hauria de ser avaluada la Mesa sectorial.

Demanem que sigui contemplada la defensa i reclamació individual dels candidats no seleccionats.

Denunciem que no es reflecteix la capacitat d’intervenció de la representació legal dels treballadors. Hem de tenir la capacitat de poder visualitzar l’aplicatiu informàtic que tenen al seu abast les direccions del centres.

Defensem que s’ha de remetre les propostes de no continuïtat a les Juntes de Personal.
Pla pilot per seleccionar interins/es i substituts/es Pla pilot per seleccionar interins/es i substituts/es Reviewed by Anònim on de març 06, 2015 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.