Acreditació de perfils professionals. Consultables a l'ATRI


Acreditació de perfils professionals.

Consultables a l'ATRI

Acreditació de perfils
La Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, determina els perfils professionals de llocs de treball específics en centres educatius públics i regula el procediment d’acreditació dels requisits específics de capacitació professional per ocupar-los. En aquest espai es descriu com es realitza el reconeixement, de forma automàtica o a sol·licitud de l'interessat, i es poden consultar actualitzades les activitats formatives i d'innovació que, entre d'altres requisits, acrediten cada perfil.
Aquest procediment s’adreça al personal docent funcionari dependent del Departament, en qualsevol situació administrativa, així com al professorat interí que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament, amb serveis prestats.

Relació d'activitats formatives i d'innovació

 Perfils
Activitats organitzades o reconegudes pel Departament 
Títols propis de les universitats, màsters i postgraus no oficials
Programes
d’innovació educativa
Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE) [+]
Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes
Competència digital docent  [+]
Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes
Atenció a la diversitat de l’alumnat  [+]
Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes
Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial  [+]
Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes
Lectura i biblioteca escolar  [+]
Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes
Immersió i suport lingüístic  [+]
Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes
Educació visual i plàstica  [+]
Llista d'activitats Llista de títols ---
Metodologies amb enfocament globalitzat  [+]

Llista d'activitats Llista de títols Llista de programes
  

Procediment automàtic d’acreditació inicial

El Departament d'Ensenyament ha d'acreditar al professorat que ja reuneixi els requisits especificats a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016 per cadascun dels perfils professionals, en funció de la informació que consti a data 15 d’abril de 2016 al registre informàtic de professorat, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada. 
L’acreditació de cadascun dels perfils constarà anotada al registre informàtic de professorat a excepció de l’acreditació del perfil professional de “Docència de dues especialitats a l’ESO”, que s’entendrà acreditat implícitament amb el reconeixement de dues especialitats docents (una de les quals, en els cossos d'ensenyament secundari, per ser-ne titular).
Les acreditacions anotades mitjançant aquest procediment automàtic podran ser consultades pels interessats al portal ATRI a partir del divendres 6 de maig.

Acreditació a partir de sol·licitud del professorat

Sol·licitud i documentació
El professorat que no obtingui l’acreditació en el procediment automàtic podrà fer la sol·licitud als registres del Departament, dels Serveis territorials i del Consorci.
Per cada perfil professional cal presentar la documentació,  segons s'indiqui en cada cas a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016.
  • Requisit de titulació: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest.
  • Requisits de formació: certificació emesa per la unitat o centre corresponent que hi acrediti el total d’hores
    de formació específica degudament reconeguda pel Departament. 
    Totes les fotocòpies que es presentin s’hauran d’acompanyar amb les diligències de compulsa corresponents.
  • Experiència docent: certificació de la direcció del centre segons el que s’estableix per cadascun dels perfils. No caldrà certificar l’experiència  que consta en el registre informàtic de professorat, com l’ocupació de llocs docents o l’exercici de càrrecs en centres educatius públics. (Models de certificats)

Termini de presentació i efectes de les acreditacions
Les sol·licituds d’acreditació d’un o més perfils professionals es podran presentar, un cop publicada a ATRI l’acreditació inicial prevista, a partir del 6 de maig de 2016.
Per al personal interí que desitgi sol·licitar llocs de treball amb perfil professional, a la fase d'elecció del procediment de destinacions provisionals per al curs 2016-2017, el termini finalitza el 7 de juny de 2016 i el 30 de juny de 2016 per als funcionaris de carrera, amb independencia de la fase de participació, i per al personal interí que només participi en la fase de proposta.
En qualsevol cas, per poder obtenir destinació provisional per al curs 2016- 2017, les acreditacions dels perfils han d'estar enregistrades en l'expedient personal informàtic abans del 8 de juliol de 2016.

Reconeixement de l’acreditació
Després de revisar la documentació i comprovar que reuneixen els requisits exigits, des dels Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona, s’incorporarà, si escau, la informació a l’expedient del professorat i resoldrà la sol·licitud de reconeixement de l’acreditació del perfil. Una vegada reconegut el perfil, l’acreditació constarà al registre informàtic de professorat i serà accesible pels interessats al portal ATRI.
En cas que no es reconegui l’acreditació sol·licitada, la resolució denegatòria exhaureix la via administrativa i s'ha de notificar a la persona sol·licitant. 


Normativa

Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.
Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es fa pública la relació d’activitats formatives i de programes d’innovació educativa, a efectes d’acreditació de perfils professionals de llocs de treball específics, per part del professorat, a partir del curs 2016-2017.

Acreditació de perfils professionals. Consultables a l'ATRI Acreditació de perfils professionals. Consultables a l'ATRI Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de maig 06, 2016 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.