Cal respectar les lleis pel que fa a les temperatures

CCOO us recordem que la franja de temperatures saludables per al treball als centres es regeix pel "Real Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball


El Departament d'Ensenyament en molts centres de treball està incomplint l'Annex III d'aquest Real Decret i les condicions ambientals dels llocs de treball que se'n deriven:
  1. L'exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. 
  2. Així mateix, i en la mesura del possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d'incomoditat o molèstia per als treballadors. A aquest efecte, hauran d'evitar-se les temperatures i les humitats extremes, els canvis bruscs de temperatura, els corrents d'aire molestes, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans envidriats.
  3. En els locals de treball tancats hauran de complir-se, en particular, les següents condicions:

a)   La temperatura dels locals on es realitzin treballs sedentaris propis d'oficines o similars estarà compresa entre 17 i 27 ºC.
b)   La temperatura dels locals on es realitzin treballs lleugers estarà compresa entre 14 i 25 ºC.
Des de CCOO recordem al Departament d'Ensenyament que té l'obligació d'adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors o, si això no fos possible, perquè aquests riscos es redueixin al mínim. Els llocs de treball han de complir les disposicions mínimes establertes referides entre d'altres, a condicions ambientals.
Davant les contínues queixes que CCOO estem rebent dels treballadors i treballadores a causa de les elevades i insuportables temperatures en molts centres educatius i davant una possible exposició a un risc greu i imminent, el Departament d'Ensenyament, segons l'article 21 de la Llei de Prevenció de Riscos, està obligat a:
  • a) Informar al més aviat possible tots els treballadors afectats de l'existència d'aquest risc i de les mesures adoptades o que, si s'escau, calgui adoptar en matèria de protecció.
  •  b) Adoptar les mesures i donar les instruccions necessàries perquè únicament i excepcionalment, en cas de perill greu, imminent i inevitable, es pugui interrompre l'activitat o, si calgués abandonar immediatament el lloc de treball.

Davant d'aquesta situació, CCOO recomanem que el centre educatiu afectat ho comuniqui per escrit als Serveis Territorials i/o al Consorci d'Educació de Barcelona per tal que en siguin coneixedors i que tal com estableix la llei, adoptin les mesures correctores de forma urgent per protegir als seus treballadors i treballadores.

A l'hora d'adoptar les mesures correctores i preventives envers les elevades temperatures, cal partir de les característiques i necessitats de cada centre. Els delegats i delegades de CCOO ens posem a la vostra disposició per tal que ens feu coneixedors i partícips de quines considereu que poden ser les mesures més adequades per fer front a les condicions ambientals i així poder-les traslladar i argumentar en els diferents Comitès i Comissions del Departament d’Ensenyament.
CCOO considerem que el Departament vulnera la normativa de les condicions ambientals en els centres de treball i continua sense adoptar o permetre l'adopció de les mesures necessàries per garantir efectivament la seguretat i la salut de treballadors i treballadores.
Si el Departament no actua al respecte, CCOO, en tant que  representats legals de les treballadores i treballadors, emprendrem les actuacions sindicals, jurídiques i legals oportunes.
Cal respectar les lleis pel que fa a les temperatures Cal respectar les lleis pel que fa a les temperatures Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de juny 16, 2017 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.