Posicionament en relació al projecte de Decret de menjadors escolars

Posicionament de la Federació d'Educació de CCOO en relació al projecte de Decret de menjadors escolars

La Federació d’Educació de CCOO hem estat coneixedors d’un document intern de treball sobre el Decret per regular la gestió i el funcionament dels menjadors escolars dels centres de titularitat pública. No sabem si aquest document té caràcter oficial i hem de denunciar que en cap moment s’ha comptat amb les organitzacions sindicals per participar en els treballs que s’estan realitzant.

CCOO ens van adreçar al Departament d’ensenyament el passat més de febrer per fer arribar les nostres propostes en la fase de consulta pública, prèvia a la tramitació del projecte de nou decret, i hem de lamentar que cap d’elles s’ha recollit.

Reiterem aquí els trets essencials del que considerem ha de ser el servei de menjador escolar des d’una perspectiva integral.

Pel que fa a les condicions laborals del personal:

1.   S’ha de reconèixer la prioritat en la qualitat educativa del servei de menjador, amb el reconeixement explícit de la condició d’educadors als monitors i monitores.
2.   S’ha de garantir l’aplicació del conveni col·lectiu del Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya a tot el personal vinculat al servei de menjador, amb l’ única possible excepció del personal de cuina.
3.  Les ràtios actuals als menjadors escolars són molt elevades i aquest Decret les hauria de limitar, assegurant el nombre d’educadors o educadores adient per a cada cicle.
4.  En coordinació amb l’elaboració del nou Decret d’atenció a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu, el menjador escolar ha de garantir els suports necessaris, també en l’horari de menjador, per a l’alumnat que requereix suports intensius en l’horari lectiu.

Pel que fa a les característiques del servei:

1.  Els plecs de condicions per a la licitació dels serveis, han de valorar al màxim el projecte educatiu per davant d’altres requisits.
2.   És imprescindible que el Projecte Educatiu de Centre pugui tenir un elevat grau de continuïtat durant el menjador escolar, amb el que s’ha d’establir la necessària coordinació entre l’equip educatiu de l’horari lectiu i del servei de menjador.
3.  En coordinació amb la Reforma Horària, s’hauria de plantejar la posibilitat del menjador universal i gratuït a totes les etapes obligatòries.
4.    S’haurà de garantir la inspecció de la bona qualitat del menjar.
5.  Els ajuts econòmics han de garantir que cap alumne quedi fora del servei de menjador per motius econòmics. Proposem l’establiment d’un preu màxim per a tots els centres sostinguts amb fons públics, garantint la igualtat de tot l’alumnat del Servei d’Educació Públic de Catalunya.
6.    S’ha de garantir la diversitat de menús per poder atendre la diversitat dels usuaris.

Pel que fa a la contractació i la gestió:

1.  Rebutgem que el nou projecte de decret impedeixi la contractació directa, per part del Departament d’Ensenyament, del personal del servei de menjador, quan era possible al Decret del 1996.
2. Considerem essencial la participació del Consell Escolar de cada centre en la definició i gestió del servei de menjador, inclòs en el Projecte Educatiu del Centre.

En aquesta situació, les CCOO exigim la paralització dels actuals treballs i fem una nova crida al Departament d’ensenyament per tal que inicií un procés participatiu del conjunt de la Comunitat Educativa en l’elaboració del Decret.
Posicionament en relació al projecte de Decret de menjadors escolars Posicionament en relació al projecte de Decret de menjadors escolars Reviewed by CCOO Educació Catalunya Central on de juny 29, 2017 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.