Oposicions docents: Desenvolupament de les proves (Explicació)
Consultes de tipus normatiu

Es pot consultar el web de la XTEC on hi ha documents, orientacions, recursos o guies que poden ser d’interès per a l'aspirant. En aquest sentit cal destacar:

  • Comunitat: Plans i projectes adreçats a la comunitat educativa.
  • Projectes: Web que mostra diferents projectes vinculats a tots els ensenyaments.
  • Cesire: El CESIRE (Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa) és un centre específic de suport a la innovació i la recerca educativa. La seva organització en diferents àmbits difon activitats i recursos.
  • ARC: L'ARC és un espai al servei dels mestres i professors per compartir propostes docents de qualitat associades a les competències bàsiques i al currículum. Procediment d'accés a un cos de grup superior

En aquest procediment s'estableix que, en les especialitats que inclouen habilitats instrumentals o tècniques, la prova incorpora la realització d’un exercici de contingut pràctic. Aquestes especialitats són només les de dibuix, música i tecnologia.Especialitat d'orientació educativa

Enguany les bases de la convocatòria del concurs oposició en l'especialitat de l'orientació educativa han canviat respecte de convocatòries anteriors, amb motiu de la nova visió de l'orientació educativa que s'estableix al Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, i al Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l’atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, i que han comportat la concreció de les funcions dels orientadors educatius en el "Document d’instruccions per a l'organització i la gestió dels centres". Els canvis es concreten pel que fa als criteris per a l'elaboració i presentació de la programació didàctica i per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica de la segona prova.

Així, en el cas de l'especialitat d’orientació educativa, a la "Part A) de la segona prova: programació didàctica", aquesta programació és el pla d’actuació propi de l'especialitat prenent com a referència les funcions que s’atribueixen als orientadors educatius en un institut o en un equip d'assessorament psicopedagògic. I a la "Part B) de la segona prova: unitat didàctica", aquesta unitat didàctica és un bloc (equivalent a les unitats didàctiques de la resta d’especialitats).

Amb relació al pla d'actuació, cal que es tingui en compte la detecció de les necessitats, la contextualització i el col·lectiu a qui va destinat (alumnes, equip docent, famílies...); també ha de contenir almenys les competències, els objectius, els continguts, les activitats o actuacions, la metodologia i les orientacions, els criteris i procediments per al seguiment, i l'avaluació i recursos materials. Així mateix, ha d'incloure els blocs en què l'aspirant hagi organitzat el pla.

Pel que fa als blocs, l’aspirant pot fer les agrupacions que consideri oportunes dels diferents aspectes del pla, tenint present que com a mínim n'han de ser quatre i que el criteri d’agrupació ha d'estar d'acord amb el plantejament, el disseny i els objectius del pla. Així, el bloc podria estar format per diferents aspectes (per exemple, competències i objectius), per un de sol (per exemple, continguts) o bé per una unitat d'actuació (per exemple, l’assessorament en l'elaboració en equip dels plans de suport individualitzat).Els aspirants que superin la fase d'oposició accediran a la fase de concurs.

Per fer l'al·legació dels mèrits s'han de lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full d'autobarem disponible quan hagi finalitzat la fase d'oposició.

La documentació presentada podrà ser recuperada pels aspirants en el lloc, la data i l'hora que els tribunals fixin.
from CCOO Educació Pública http://ift.tt/2BRKor7
via IFTTT
Oposicions docents: Desenvolupament de les proves (Explicació) Oposicions docents: Desenvolupament de les proves (Explicació) Reviewed by Angel Benito on de desembre 22, 2017 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.