Llista definitiva d'admesos i exclosos a les oposicions docents

Llista definitiva d'admesos i exclosos a les oposicions docents


S'ha publicat la resolució ENS/349/2018, de 27 de febrerper la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

En aquesta llista es pot consultar la distribució de tots els aspirants admesos en els diferents tribunals on hagin estat assignats.

Es pot consultar la llista, mitjançant el número d'identificador de la sol·licitud de cada aspirant, en l'aplicatiu següent:
Per accedir-hi cal que els aspirants s'identifiquin amb el DNI, NIE o passaport, i l'identificador que se'ls ha facilitat en el moment de realitzar la inscripció.Reclamacions:
Contra la resolució esmentada, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC.


from CCOO Educació Pública http://ift.tt/2Fpvucc
via IFTTT
Llista definitiva d'admesos i exclosos a les oposicions docents Llista definitiva d'admesos i exclosos a les oposicions docents Reviewed by Angel Benito on de març 07, 2018 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.