Curs 2018-19

Més drets pels i les treballadores. Millor educació per a tothom.


Iniciem aquest curs amb un nou Govern a Catalunya i a l’Estat espanyol, que manifesten públicament la seva voluntat d’enterrar l’etapa de les retallades i la LOMQUE. Al mateix temps, els acords signats per CCOO i altres sindicats, de reducció de la temporalitat i recuperació dels drets arrabassats, han de ser concretats i desenvolupats en totes les seves potencialitats.

Aquest és un curs clau per enterrar definitivament l’etapa de les retallades i avançar en la millora de drets per a totes les treballadores i treballadors de l’educació, un pas imprescindible per assegurar la qualitat i la universalitat d’aquest dret pel conjunt de la societat.
CCOO ens situem com a fita pel 2018-19 avançar en l’organització i la mobilització de tots els sectors educatius per tal de garantir que els discursos i les bones intencions es transformin en millores concretes i tangibles.

#FetsNoParaules

Evolució dels pressupostos i de l’alumnat.
Malgrat l’increment del darrer curs, la pròrroga pressupostària ha afectat negativament, tallant una possible recuperació.
La combinació de la pròrroga pressupostària amb un lleuger increment d’alumnat d’aquest curs, torna a fer caure la inversió educativa per alumne, després de l’increment que es va realitzar el curs passat.

Educar en llibertat
Durant tot el passat curs s’ha volgut situar l’escola en el mig del conflicte polític que vivim a Catalunya. Molt especialment a partir de l’1 d’octubre, l’escola i la gent que hi treballem ens hem vist sotmesos a crítiques massives en mitjans de comunicació per part de forces polítiques, denúncies judicials de famílies i de la fiscalia de l’Estat, i qüestionament de la nostra feina per una part de la societat.
Des del primer moment, CCOO hem sortit públicament en defensa dels nostres companys i companyes, de la seva professionalitat i rigor en el tractament dels temes que afecten el conjunt de la societat.
Així mateix, hem denunciat l’intent de barrejar el conflicte polític amb el model pedagògic de la immersió lingüística, que ha demostrat la seva eficàcia en l’assoliment del coneixement de les dos llengües oficials per tot l’alumnat, independentment del seu origen.
No sabem que passarà en els propers mesos, però malauradament, caldrà continuar mobilitzant-nos per defensar l’educació en llibertat. Hem de continuar reclamant a les forces polítiques que resolguin els problemes de la ciutadania, no que en generin de nous.


Planificació escolar i ràtios


L’evolució demogràfica i econòmica  de la societat catalana s'ha trobat amb una resposta política que no ha estat a l'altura de les circumstàncies:
•           Per una banda tancaments a aules de P3.

•           Per una altra, la massificació a les aules de secundària, construcció de barracots, increment de les ràtios i manca de professorat i personal laboral d'atenció educativa a la secundària obligatòria i a la postobligatòria.
Calen mesures concretes:
•           Modificar la legislació catalana perquè els poders públics garanteixin el dret universal a l’educació.
•           Acabar amb la supressió de més llocs de treball a l’educació, negociant processos de mobilitat, de formació, o d’altres mecanismes que permetin adaptar la plantilla als canvis demogràfics.
•           Recuperar el mapa escolar com a instrument de planificació, amb la participació efectiva dels poders públics locals i de la comunitat educativa, comptant explícitament amb els Consells Escolars Territorials.
•           Consensuar amb el Departament  possibles solucions temporals amb el conjunt de la Comunitat Educativa afectada Davant de la problemàtica d’escolarització de l’alumnat de secundària de molts municipis
•           Construir o ampliar les instal·lacions necessàries als centres educatius. Creació d’institut-escola, per aprofitar espais, i per les seves possibilitats pedagògiques.
Com a proposta que engloba la millora de la qualitat educativa i la planificació en un moment com els actuals, sol·licitem al Departament d’Ensenyament que, de forma immediata, elabori la normativa corresponent per reduir gradualment les ràtios.
Segregació escolar
El passat 25 de juliol es van reprendre les sessions plenàries que, a iniciativa del Síndic de Greuges, reuneixen al conjunt de la comunitat educativa per analitzar la segregació escolar.
CCOO volem mullar-nos amb propostes viables per treballar contra la segregació. Assumirem que no totes puguin ser sense que això vulgui dir que renunciem a elles.
Ens preocupa especialment que deixar l’elecció de centre escolar a les mans del mercat -en aquest cas de les famílies o, millor dit, d’una part de les famílies- sense intervenció de l’Administració, implica incrementar la segregació escolar i guetitzar alguns centres educatius. Cal impulsar mesures en el procés d’admissió de l’alumnat que limitin els marges de tria d’escola, orientant i ordenant l’accés, així com per desenvolupar condicions d’escolarització equitatives.
Igualtat

Després de la presa de consciència feminista que la nostra societat està assumint col·lectivament, és necessari forçar les empreses i administracions en la implementació de mesures que garanteixin la igualtat de drets de dones i homes i l’Educació té un paper fonamental en un canvi cultural tan important com el què hem d’aconseguir. És per aquest motiu que el foment de la coeducació és fonamental. Entenem aquesta com la promoció d'una educació que potencia la igualtat real d’oportunitats, l’eliminació de qualsevol tipus de violència de gènere i de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com la integració de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge de la perspectiva de gènere.
La coeducació ha de ser un tema cabdal a tots els centres educatius, integrat dins del projecte de centre, on tota la comunitat educativa es formi i participi, i amb unes administracions que dotin dels recursos suficients per portar-ho a terme. Cal aconseguir a cada centre una persona responsable de la seva implementació amb el crèdit horari corresponent i suficient.
Menjadors escolars
El Departament acaba d’anunciar un nou Decret, que caldrà analitzar i debatre entre tots els membres de la comunitat educativa.
CCOO defensarem el nostre posicionament, incloent-hi la participació fonamental del Consell Escolar de cada centre en la definició i gestió del servei de menjador, inclòs en el Projecte Educatiu del Centre. Una gestió que haurà de tenir en compte, no únicament criteris econòmics, sinó també laborals, socials, de salut i de sostenibilitat ambiental com els següents:
●         Donar prioritat a la qualitat educativa del servei de menjador.
●         Reconèixer la condició d’educadores de les monitores i monitors de menjador.
●         Garantir la coordinació entre l’equip educatiu de l’horari lectiu amb el del menjador.
●         Avançar cap al menjador universal i gratuït.
●         Garantir que cap alumne quedi fora del servei per problemes econòmics.
●         Garantir la diversitat de menús per atendre la diversitat d’alumnat.
●         Suport per l’alumnat que requereix suports intensius en l’horari lectiu.
●         Limitar les ràtios d’alumnes per educador durant el servei de menjador.
Plantilla i oposicions.
Tot i la millora que es produeix aquest curs en l’increment de plantilla (millorant 1 punt percentual la relació entre professorat i alumnat), encara existeix una pèrdua de 9 punts en l’evolució de les dues variables des del curs 2010/11 a l’actual.
Per tenir la mateixa relació entre alumnat i professorat que teníem el curs 2010/11, la plantilla dels centres públics hauria de ser de 77.853 docents, és a dir, 5.988 més dels que tenim. Les conseqüències d’aquestes xifres a les aules són menys qualitat educativa i pitjors condicions laborals.
Després dels acords signats per CCOO amb el Govern de l’Estat i amb el Govern de la Generalitat, per reduir la temporalitat a l’Administració, el Departament d’Ensenyament s’ha posat a treballar. No només amb la convocatòria de les prop de 2000 places anunciades amb anterioritat als acords, també per ordenar les convocatòries necessàries per assolir reduir la interinitat fins al 8% l’any 2022.
CCOO també treballem amb el Govern de l’Estat, insistint en la negociació  d'un model extraordinari d'accés, que afavoreixi que totes les persones que no han pogut obtenir la plaça com a conseqüència de les retallades en ocupació i la limitació de la taxa de reposició, puguin veure reconegut el seu treball.
En aquest sentit proposem
  • · LLa configuració d'una fase d'oposició on les proves no siguin eliminatòries de manera que es pugui fer una avaluació global dels coneixements i les competències pedagògiques dels aspirants.
  • ·  Un pla de continuïtat pel personal docent amb més anys treballats i/o pels majors de 55 anys per garantir la plena estabilitat de totes les persones que ja treballen al Departament d’Ensenyament.

En aquestes oposicions de les 1.920 persones seleccionades, el 87’53% era personal interí i substitut. Això prova la falsedat de l’argument d’algunes organitzacions sindicals i d’associacions organitzades per advocats a la recerca de negoci, d’un “’ERO massiu” i d’expulsió d’interins.
Selecció del professorat
Aquest curs, en més d’un 75% dels nomenaments, la direcció del centre és qui ha decidit quina persona hi treballarà.
Aquest sistema, sense un adequat contrapoder, està donant peu a alguns casos de situacions conflictives Des de CCOO, demanem la retirada de l’actual Decret per negociar un nou sistema de selecció. Mentrestant, proposem la implementació d’un sistema de resolució extrajudicial d’aquests conflictes per evitar tant la seva  judicialització, com les males praxis d’algunes poques direccions.
Recuperació i millora de les nostres condicions de treball.

• Recuperació primer sexenni als sis anys i el segon als 12 anys, amb reconeixement del deute i planificació del seu pagament.
• Substitucions des del primer dia (nomenaments tres dies a la setmana, obertura permanent de la borsa de totes les especialitats).
• Recuperació de l’horari lectiu anterior a les retallades.
• Recuperació de la reducció de jornada per recuperació de malaltia greu.
• Reducció de dues hores lectives pels majors de 55 anys.
• Cobriment de les reduccions d’un terç amb mitja jornada.
• Itinerància del professorat que treballa a seccions d’un mateix centre.
• Reconeixement de les cotutories a Secundària.
• Assegurar el cobrament i reconeixement de tutoria independentment de la seva jornada.
• Augmentar la inversió en formació del professorat, incloenti la coeducació.
• Revisar i actualitzar l’acord d’escoles d’adults.
• Recuperar i millorar els permisos i llicències de conciliació entre la vida familiar i laboral, evitant que aquestes mesures penalitzin i tinguin efectes negatius en el càlcul de les pensions.
• Retirar les mesures  que  estan  penalitzant  la maternitat/paternitat i la incapacitat temporal al personal interí.
• Aconseguir el reconeixement de les pràctiques a docents novells i alumnes del màster.
Avançar en una visió integral dels drets laborals.
●     Convocatòria de la Mesa per la negociació col·lectiva de mesures per la igualtat de la dona.
●       Aplicació del mètode PSQCAT21 per a l’avaluació dels riscos psicosocials.
●      Modificar el Protocol d'Assetjament Psicològic laboral per tal que es pugui recórrer la resolució de la Secretaria General del Departament i s’acati el que determini la comissió investigadora de Funció Pública.
●    Participació de les organitzacions sindicals a la comissió de formació del Departament d’Ensenyament.
●     Revisió del decret de direccions per garantir la participació de la Comunitat educativa en el govern del centre educatiu.

Curs 2018-19 Curs 2018-19 Reviewed by Angel Benito on de setembre 17, 2018 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.