Més sol·licituds

Més sol·licituds

Començem bé
Recull dels formularis de sol·licituds per al personal docent del Departament d'Ensenyament.  A l'hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, imprimiu-lo. Les sol·licituds s'han de tramitar als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona

Compatibilitat

Compatibilitat per a activitats públiques i/o privades

Durada: Un curs acadèmic complet, tot i que restarà sense efectes en el cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions de treball en el decurs del mateix.  Si la resolució aprecia que les activitats o els llocs de treball declarats resulten incompatibles, i l’interessat no ha efectuat l’opció d’un d’ells abans de la seva presa de possessió, s’entendrà que opta pel nou lloc de treball, i que resta en la situació administrativa corresponent.
Observacions: En cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
Remuneració: Les remuneracions totals que es poden percebre com a conseqüència de compatibilitzar activitats, no podran superar la retribució que li correspongui per l’activitat principal, estimada en règim de jornada ordinària, incrementada d’acord amb els percentatges següents:
Grup A1 i A2 o equivalent: un 30%
Grup B o equivalent: un 35%

Permuta

Permuta del lloc de treball

Observacions: Es podran autoritzar excepcionalment permutes entre funcionaris en actiu dels cossos docents quan concorrin les següents condicions:
  • Que exerceixin amb caràcter definitiu les destinacions que es permuten.
  • Que acreditin, com a mínim, dos anys de serveis efectius amb caràcter de destinació definitiva als llocs objecte de la permuta.
  • Que ambdues destinacions siguin de la mateixa naturalesa i els correspongui idèntica forma de provisió.
  • Que els funcionaris que pretenguin la permuta comptin amb un nombre d’anys de serveis que no difereixi entre sí en més de cinc anys.
  • Que s’emeti informe previ favorable per la unitat administrativa de qui depengui cadascuna
    de les places.
Les places objecte de permuta hauran de correspondre a llocs de treball inclosos en la resolució per la qual s'aproven les plantilles de personal docent, i el funcionament dels quals figurin en la planificació educativa prevista pel Departament d'Ensenyament.
Quan la permuta es vulgui demanar entre places dependents d’administracions educatives diferents que aquestes l’autoritzin simultàniament. En el termini de 10 anys, a comptar de la concessió d’una permuta, no se’n podrà autoritzar una altra a cap dels permutats.
No es podrà autoritzar la permuta entre funcionaris quan a algun d’ells els faltin menys de deu anys per complir l’edat de jubilació legalment establerta. Es deixarà sense efectes la permuta quan, en els dos anys següents en què tinguin lloc, es produeixi l’excedència o la jubilació voluntàries d’algun dels permutats.
A qui se li hagi autoritzat una permuta no podrà participar en els concursos de provisió de lloc de treball fins que no acrediti, al menys, dos anys de servei efectiu, a partir de la data de la presa de possessió, a la plaça a que es va incorporar com a conseqüència de la concessió de la permuta.
En cas que algun dels sol·licitants de permuta estigui participant en un procés de provisió per obtenir una nova destinació definitiva, la seva sol·licitud de permuta quedarà pendent de resolució fins que es resolgui el procés de provisió, o hi desisteixi de la participació.

Sol·licitud

Per sol·licitar qualsevol altra situació que no trobeu en els models anteriors:
Model genèric - 231Kb 
Més sol·licituds Més sol·licituds Reviewed by Angel Benito on de maig 11, 2018 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.