Permisos i llicències

Permisos i llicències

Recull dels formularis de sol·licituds per al personal docent del Departament d'Ensenyament.  A l'hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, imprimiu-lo. Les sol·licituds s'han de tramitar als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona o a les direccions dels centres educatius.

Permisos (direcció del centre)

Naixement d'un fill o filla

Durada: Cinc dies laborables consecutius. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple la durada del permís s’amplia a deu dies, si es tracta de dos fills, i a quinze dies, si en són tres o més.
Observacions: Aquests dies s’han de gaudir dins els deu dies següents a la data de naixement o a l’arribada del menor adoptat o acollit a la llar familiar, en el cas d’adopció o acolliment.
Retribucions: 100%
Documentació:
 • Fotocòpia compulsada del llibre de família o certificat de naixement.
 • Sentència judicial o resolució administrativa, en casos d’adopció o acolliment.
Termini: La sol·licitud s'ha de lliurar al director o directora del centre de destinació a partir del naixement o l’arribada del menor, i abans de finalitzar el termini de deu dies.
Normativa: 
 • Article 12 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol de 2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006).
 • Article 47.b del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya per al personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

Trasllat de domicili

Durada:
 • Si el trasllat de domicili és en la mateixa localitat on té el domicili el treballador, un dia.
 • Si comporta canvi de localitat, fins a quatre dies, tenint en compte els trams següents:
  Fins a 15 km: un dia
  De 16 a 50 km: dos dies
  De 51 a 150 km: tres dies
  Superior a 150 km: quatre dies
Retribucions: 100%
Documentació: Certificat d’empadronament.
Termini: La sol·licitud s’ha de lliurar al director o directora del centre abans de d'iniciar el permís, ja que el director o directora és qui l’ha d’autoritzar.
Observacions: S'han de gaudir dels dies de manera consecutiva.
Normativa:
 • Article 48.b del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015)
 • Article 47.d del VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya per al personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
 • Article 96.1 del Decret 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública

Exàmens

Durada: Un dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable per a altres proves definitives d’avaluació, alliberadores de matèria en centres oficials.
Retribucions: 100%
Documentació: Document justificatiu de la prova realitzada, emès pel centre oficial.
Termini:a sol·licitud s’haurà de lliurar al director del centre abans de l’inici del permís i aquest és qui l’ha d’autoritzar.
Normativa:
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015)

Deure inexcusable

Durada: El temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral.
Retribucions: 100%
Documentació: Document justificatiu del deure inexcusable i del temps que ha estat necessari per al seu compliment.
Termini:La sol·licitud s’haurà de lliurar al director del centre abans de l’inici del permís i aquest és qui l’ha d’autoritzar.
Normativa:
 • Article 48.j) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic de 30 d’octubre (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015).

Matrimoni d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat

Durada: Un dia per raó del matrimoni d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat. Es pot ampliar a dos dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.
Retribucions: 100%
Documentació: Fotocòpia compulsada del llibre de família i/o document justificatiu.
Termini: La sol·licitud s’haurà de lliurar al director del centre abans de l’inici del permís.
Normativa:
 • Article 10 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006).

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i per a tràmits administratius d’adopció o acolliment

Durada: El temps necessari per exàmens i tècniques de preparació al part. Les parelles que optin per l’adopció o acolliment permanent o preadoptiu, tenen dret a absentar-se del lloc de treball, durant el temps necessari, per dur a terme els tràmits administratius requerits per l’administració competent a Catalunya.
Retribucions: 100%
Documentació: Document justificatiu emès pel facultatiu
Termini: La sol·licitud s’haurà de lliurar al director del centre abans de l’inici del permís i aquest és qui l’ha d’autoritzar.
Normativa:
 • Article 18 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006).
 • Article 48.e) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic de 30 d’octubre (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015).

Assistir a activitats de formació

Durada: Es concedirà el permís per assistir a activitats de formació del Departament d’Ensenyament, quan així ho disposi la direcció del centre. Això inclou la possibilitat d’assistència a jornades de formació durant un matí, dins l’horari lectiu.
Retribucions: 100%
Normativa:
 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Progenitors amb fills discapacitats per assistir a reunions en centres d’educació especial o d’atenció precoç

Durada: Els progenitors amb fills discapacitats poden gaudir conjuntament d’un permís retribuït per assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques amb el centre d’educació especial o d’atenció precoç on rebi tractament el fill o filla, o bé per acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari. Així mateix el funcionari pot gaudir de dues hores de flexibilitat horària diària que li permeti conciliar els horaris del centre d’educació especial, o altres centres on el fill o filla discapacitat rebi atenció, amb els horaris del propi lloc de treball, tenint en compte la situació del domicili familiar i el marc horari del centre.
Retribucions: 100%
Documentació:
 • Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificat oficial de l’Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social, de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del causant.
 • Certificat mèdic on es determini el tractament que ha de rebre, especificant el temps, els dies i l’horari. Horari del centre escolar o d’altres centres on el fill/a rep atenció.

Normativa:
 • Article 17 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006).

Mort, accident o malaltia greu d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

Durada:
 • Si el familiar és de 1r grau: 3 dies hàbils si el succés es produeix a la mateixa localitat del lloc de treball i 5 dies hàbils si el succés es produeix en una localitat diferent de la del lloc de treball
 • Si el familiar és de 2n grau: 2 dies hàbils si el succés es produeix a la mateixa localitat del lloc de treball i 4 dies hàbils si el succés es produeix en una localitat diferent de la del lloc de treball.
Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés.
Retribucions: 100%
Documentació:
 • Fotocòpia compulsada del llibre de família
 • Certificació mèdica acreditativa del succés (mort, accident o malaltia greu)
Normativa:
 • Article 11.4 de la Resolució TRI/3345/2005, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4517, de 24 de novembre de 2005)
 • Article 48.a) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015).

Hospitalització del convivent o d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

Durada:
 • 2 dies laborables si el fet causant es produeix a la mateixa localitat del lloc de treball.
 • 4 dies laborables si succeeix en una localitat diferent de la del lloc de treball
 • Excepcionalment per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a 6 dies laborables.
Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés.
Retribucions: 100%
Documentació: Documentació justificativa del parentiu i de l’hospitalització.
Normativa:
 • Article 11.4 de la Resolució TRI/3345/2005, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4517, de 24 de novembre de 2005).
 • Article 19 de la llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006).

Naixement de fills prematurs

Durada: Per naixement d’un fill o filla prematur o que per qualsevol circumstància hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, es té dret a l’absència del lloc de treball durant un màxim de 2 hores diàries amb la percepció de retribucions.
Retribucions: 100%
Documentació:
 • Document justificatiu de l’hospitalització
 • Llibre de família
Normativa:
 • Article 48.g) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic de 30 d’octubre (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015).

Flexibilitat horària recuperable

Durada: Es poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un màxim de set per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills.
El temps d’absència l’ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa setmana en què gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei. Aquests permisos poden ésser puntuals o periòdics
Retribucions: 100%
Documentació:
 • Fotocòpia compulsada del llibre de família
 • Document justificatiu
Normativa:
 • Article 22 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006).
El formulari per als permisos que autoritza la direcció del centre és uns sol·licitud genèrica.

Permisos (Serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona)

Matrimoni o inici de la convivència


Durada: 15 dies naturals consecutius. Es convenient demanar-lo dues setmanes abans de començar el permís.
Es comença a gaudir en la data sol·licitada per l’interessat en la seva petició, sense que sigui obligatòria la coincidència de la data inicial del permís amb la data de celebració del matrimoni. El permís es pot iniciar com a molt aviat el dia que es celebra el matrimoni.
Observacions: Es pot gaudir dins el termini d’un any a comptar des de la data del casament o de l’inici de la convivència.
Els substituts podran gaudir del permís de matrimoni o d’inici de convivència, en el termini d’un any natural, sempre que en la data de celebració del matrimoni o de la sol·licitud del permís d’inici de convivència tinguin un nomenament vigent.
Les interrupcions produïdes durant l’any natural no es tenen en compte per poder gaudir del permís de matrimoni o inici de convivència.

Retribucions: 100%

Maternitat


Durada: 16 setmanes, ampliables, en cas de part múltiple, en 2 setmanes més per cada fill a partir del segon.
El període de permís es distribueix a opció de la interessada, sempre que les 6 setmanes immediatament posteriors al part siguin de descans obligatori de la mare.

Observacions: L’altre progenitor o progenitora, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part que en resti en el cas de mort o malaltia incapacitant de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva.
En el cas de filiació biològica, si el pare i la mare treballen, i sense perjudici de les 6 setmanes posteriors al part, de descans obligatori per a la mare, aquesta podrà optar perquè el pare gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del permís de maternitat, bé de manera successiva o alternativa amb ella i sempre que, en el moment de fer-se efectiva aquesta opció, la incorporació de la mare al treball no comporti un risc per a la seva salut.
En el supòsit que la mare i el pare gaudeixin simultàniament del període de descans per maternitat, la suma d’aquests no pot excedir de 16 setmanes o de les que corresponguin si es tracta d’un part múltiple. 
Si la mare no treballa, el pare no té dret al permís de maternitat.
Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions, a càrrec del Departament, si es cotitza a la MUFACE. Es cobra el 100% de retribucions, a càrrec de l’INSS, si es cotitza a la Seguretat Social.
Cal demanar als serveis territorials/Consorci d’Educació un certificat d’empresa per annexar-lo a la sol·licitud que s’ha de presentar a l’oficina de l’INSS. 

Maternitat per adopció o acolliment

Durada: 16 setmanes ininterrompudes, ampliables, en cas de part múltiple, en 2 setmanes més per cada fill a partir del segon.
Si fora necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen del acollit o adoptat, en els casos d’adopció o acolliment internacional, es tindrà dret, a més, d’un permís de fins a dos mesos de durada. Aquest permís es pot fraccionar en períodes de temps inferiors.
Observacions: En el supòsit d’adopció internacional, quan calgui el desplaçament previ dels pares al país d’origen de la persona adoptada, el permís es podrà iniciar fins 4 setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l’adopció.
Del permís de maternitat en pot gaudir qualsevol dels dos progenitors. L’altre progenitor o progenitora, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part que en resti en el cas de mort o malaltia incapacitant de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva.
El progenitor o progenitora que gaudeix del permís per maternitat pot optar perquè l’altre progenitor o progenitora gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del permís de maternitat, bé de manera successiva o alternativa amb ella.
En el supòsit que la mare i el pare gaudeixen simultàniament del període de descans per maternitat, la suma d’aquests no pot excedir de 16 setmanes o de les que corresponguin si és un part múltiple.
Si la mare no treballa, el pare no té dret al permís de maternitat.
Retribucions: Durant el permís d’un màxim de dos mesos, per desplaçament previ dels progenitors al país d’origen del acollit o adoptat, en els casos d’adopció o acolliment internacional, només es cobren les retribucions bàsiques.
Durant la resta del permís es cobra el 100%.
 • MUFACE: Es cobra el 100% de les retribucions, a càrrec del Departament, si es cotitza a la MUFACE.
 • Seguretat Social: Es cobra el 100% de retribucions, a càrrec de l’INSS, si es cotitza a la Seguretat Social. Caldrà demanar als serveis territorials/Consorci un certificat d’empresa per annexar-lo a la sol·licitud que s’ha de presentar a l’oficina de l’INSS.
   

Atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats a continuació del part


Durada: Equivalent al temps d’hospitalització del fill o filla, a continuació del part, i fins un màxim de 13 setmanes
Observacions: Aquest permís s’inicia a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part.
Retribucions: 100%

Vacances després del permís per maternitat, adopció o acolliment, paternitat, risc durant l'embaràs, incapacitat temporal, atenció a fills prematurs i compactació de la lactància i compactació de reducció de jornada per cura de fill o filla

 Durada:
 • Tot el període de permís de maternitat, adopció o acolliment, paternitat, risc durant l'emabaràs, atenció a fills prematurs, que comprengui parcialment o en la seva totalitat el mes d'agost, s'afegirà a partir de la data de finalització del permís.
 • Si el període de gaudiment del permís de compactació coincideix totalment o parcialment amb les vacances del mes d’agost, el còmput del període quedarà interromput fins l’acabament del període de vacances.
 • En cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudiment de les vacances durant l’any natural, es podran gaudir en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l’any en què s’hagi originat.
Retribucions:
 • Es percebrà el 100% de les retribucions.
 • Es percebrà el 80% o el 60% de les retribucions, segons el tipus de reducció de jornada compactada.

Paternitat (4 setmanes)

Durada: 4 setmanes consecutives, en el cas de personal laboral, aquestes 4 setmanes són ampliables a 2 dies més per cada fill a partir del segon. En el cas de personal funcionari de carrera o interí, no correspon aquesta ampliació de dies en cas de més d’un fill.
El gaudiment s’ha de fer durant el període comprès des de la fi del permís per naixement fins a la fi del permís per maternitat i/o adopció. Com a molt tard es pot començar a gaudir el permís de paternitat immediatament després del finiment del permís de maternitat i/o adopció
Observacions: El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat.
En cas de naixement, adopció o acolliment per part de parelles homosexuals, podrà gaudir-ne qui no gaudeixi del permís de maternitat, independentment del gènere. Si el gaudiment del permís de maternitat és compartit, serà a opció del progenitors sol·licitar-ne el permís de paternitat per un o altre.
Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions:
 • Seguretat Social: Caldrà demanar un certificat als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona per annexar-lo a la sol·licitud que s’ha de presentar a l’oficina de l’INSS.
 • MUFACE: No s’ha de demanar cap certificat, des de Departament d’Ensenyament s’abona la totalitat dels dies gaudits.

Atendre un o una familiar fins al segon grau de consanguinitat (sense retribució)Durada: Mínim 10 dies i màxim de 3 mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més. Es convenient demanar-lo dues setmanes abans de començar el permís.
Observacions: El familiar ha de ser-ho fins el segon grau de consanguinitat o afinitat (avis, pares, germans, fills, nets...). Hi ha reserva del lloc de treball. El temps de permís computa a efectes d’antiguitat.
Aquest permís és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finament del permís.
Es podrà demanar la modificació de la data prevista de finalització i la reincorporació al centre, prèvia justificació que ha finalitzat la situació per la qual es va demanar i concedir.
Retribucions: No es percep cap retribució. Durant el temps de permís s’ha de continuar cotitzant pels drets passius i MUFACE (funcionaris).

Víctimes de violència de gènereDurada: El temps imprescindible d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.
Observacions: L’absència del lloc de treball per aquest motiu, es considerarà com a falta justificada d’acord amb el que determini els serveis socials, policíacs o de salut corresponents. També tenen dret a la flexibilitat horària que, d’acord amb cada situació concreta, sigui necessària per a la seva protecció o assistència social.
Retribucions: 100%
Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada permís, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que cal adjuntar, si escau.

Lactància


Durada: Una hora diària d’absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. Aquest dret es podrà substituir per una reducció de jornada normal en mitja hora a l’inici i al final de la jornada o, en una hora a l’inici o al final de la jornada. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple, el temps d’absència del lloc de treball és de dues hores, que es pot dividir en dues fraccions d’una hora. El període del permís s’inicia un cop finalitzat el permís de maternitat, adopció o acolliment i finalitza en la data en que la filla o fill compleixi un any.
El permís de lactància es pot compactar en jornades senceres consecutives de treball:
 • Dies de lactància compactada després de la maternitat: 24 dies naturals.
 • Dies de lactància compactada després de la compactació de la reducció de jornada d'1/3 : 13 dies naturals.
 • Dies de lactància compactada després de la compactació de la reducció de jornada d'1/2: 8 dies naturals.
En el cas que, després del finiment del permís de maternitat, es gaudeixi d’algun altre permís (vacances, paternitat, etc.) els dies corresponents a la lactància es reduiran proporcionalment segons el nombre de dies del permís gaudit.
En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el permís de lactància compactada serà de 46 dies naturals pels dos fills.
Les persones amb jornada inferior a la sencera tenen dret a la lactància; per tant, poden compactar-la si tenen nomenament per a tot el curs.
La compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada, si no es realitza la incorporació al lloc de treball en acabar el permís

Observacions: Aquest dret podrà ser exercit indistintament per un o altre dels progenitors. En el cas que ambdós treballin, només el podrà gaudir un dels dos progenitors.
El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, només un dels progenitors pot gaudir de la totalitat del permís i no és possible el gaudiment simultani o compartit. És un temps destinat a l’alimentació i cura del menor que es podrà gaudir a partir de la finalització del permís per maternitat, o una vegada que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al del permís de maternitat.
Si la persona beneficiària sol·licita compactar la reducció de jornada i la lactància, primer gaudirà de la compactació de la reducció de jornada i després de la lactància. Si coincideix en la mateixa persona el dret a gaudir del permís de paternitat i del permís de la lactància, no varia la data d’inici del còmput de la lactància que es manté en tot cas a partir del finiment del permís de maternitat.
La distribució de les hores diàries de gaudiment d’aquest permís està condicionada a les necessitats del servei.
Retribucions: 100%
Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada permís, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que cal adjuntar, si escau.

Llicències (Serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona)

Estudis (sense retribució)

Durada: 1 any, prorrogable excepcionalment per 1 any més.
Observacions: La sol·licitud s'ha de presentar abans del 30 de juny de l'any corresponent. Els estudis per als quals se sol·licita la llicència han de tenir una relació directa amb el lloc de treball i han d’estar avalats per alguna entitat professional o acadèmica de prestigi reconegut.
Hi ha reserva del lloc de treball durant el temps de la llicència. No es pot acumular el temps d’aquesta llicència a la que es concedeix per assumptes propis. El temps de llicència computa a tots els efectes (triennis, estadis, drets passius).
Retribucions: No es percep cap retribució. Durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per la MUFACE. En el moment de finalització de la llicència es descomptaran les quotes corresponents als mesos no abonats.

Assumptes propis

Durada: Fins a 6 mesos cada 2 anys com a funcionari. El període de 2 anys comença a comptar a partir del moment que es demana la llicència per primer cop. Durant aquests 2 anys, es poden demanar diferents períodes de llicència fins a completar un total de 6 mesos.
Observacions: És convenient demanar-la dues setmanes abans de la data d’inici prevista. Un cop concedida i notificada la resolució de concessió, en general, no se’n modificarà la data fi prevista i voluntàriament demanada.
Només la poden demanar i gaudir-ne els funcionaris de carrera i els de pràctiques (no els interins) i el personal laboral. No és necessari cap període de carència prèvia a la concessió del permís. La concessió de la llicència és subordinada a les necessitats del servei, i per tant s’han de valorar de forma conjunta els motius al·legats pel sol·licitant i la pertorbació del servei que se’n pugui derivar.
En general, no es concedirà quan es demani amb discontinuïtat (caps de setmana, etc.) i no es pugui garantir la permanència del substitut inicialment nomenat. En aquest cas, es considerarà que la petició afecta la prestació del servei.
El temps de llicència computa a l’efecte d’antiguitat. Hi ha reserva del lloc de treball.
Retribucions: No es percep cap retribució. Durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per la MUFACE. En el moment de finalització de la llicència es descomptaran les quotes corresponents als mesos no abonats.

Accident laboral

 A l'apartat de Prevenció de riscos laborals podeu consultar tots els tràmits per als Accidents laborals.

Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l'embaràs (Règim especial de MUFACE)

Personal docent acollit al règim especial de la MUFACE
Les dades relatives al diagnòstic han d’anar codificades (segons la taula del CIE 9) en els tres exemplars del comunicat de baixa inicial, en els comunicats successius i en el de l’alta, també s’han de fer constar, la data d’inici, les dades del facultatiu que emet el comunicat: nom i cognoms, núm. col·legiat i data d’expedició. Aquestes dades són imprescindibles per concedir la llicència per malaltia corresponent, i l’únic exemplar que tindrà la descripció del diagnòstic serà el del treballador/a.
Les llicències per malaltia es concedeixen en funció d’allò que s’indiqui al comunicat que s’aporti, el qual té caràcter orientatiu i, si escau, dels informes complementaris que es puguin sol·licitar. És el director dels serveis territorials / gerent del Consorci d’Educació de Barcelona qui autoritza o no la llicència corresponent
Comunicat de baixa
El/la funcionari/ària ha d’informar al centre de la seva absència a l’inici de la malaltia i trametre el comunicat no més tard del quart dia des de la data d’inici de baixa per malaltia, acompanyat del model de sol·licitud, i el centre els haurà de lliurar immediatament als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.
Comunicat de continuïtat i successius
Els comunicats successius el/la funcionari/ària els ha de lliurar al centre de destinació, el dia següent hàbil i com a màxim al tercer dia des de la seva expedició, acompanyat del model de sol·licitud de llicència per malaltia, i el centre els haurà de lliurar immediatament als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.
 • 15 dies naturals: S’emetran comunicats de continuïtat, amb caràcter general, als 15 dies naturals comptats a partir de la data d’inici de la malaltia que figura en el comunicat inicial i a continuació, cada 15 dies naturals comptats des de la data del comunicat immediatament anterior.
 • 10 mesos: El comunicat de continuïtat immediatament anterior a aquell en què es compleixin els 10 mesos des de l’inici de la incapacitat temporal, haurà d’anar annexat amb un informe mèdic específic de ratificació en el que constin les patologies i la presumpció que en un termini de 6 mesos pot ser donat/donada d’alta per curació.
 • 16 mesos: El comunicat de continuïtat corresponent al termini en que es compleixin els 16 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal, haurà d’anar annexat amb un informe mèdic on es justifiqui la necessitat del manteniment dels efectes d’incapacitat temporal, o al contrari, que es tracti d’un procés que podria qualificar-se d’incapacitat permanent.
 • 18 mesos: Una vegada superats els 18 mesos, si no ho ha fet abans, des del servei de personal s’haurà d’iniciar d’ofici el procediment de jubilació del mutualista per incapacitat permanent pel servei.
 • 24 mesos: Una vegada arribats al termini de 24 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal, el facultatiu que atén al mutualista haurà d’emetre el comunicat d’alta, especificant-ne els motius.
Comunicat d’alta
El/la funcionari/ària que causi alta, ha de presentar al centre de destinació el comunicat d’alta emès pel facultatiu corresponent, que és de presentació obligada, no més tard del següent dia hàbil al de la data d’expedició.
La data que ha de constar en el comunicat d’alta ha de coincidir amb l’últim dia de la baixa i ha de ser el dia immediatament anterior a la reincorporació efectiva al treball.
El director del centre trametrà immediatament el comunicat d’alta al Servei de Personal, atès que aquest ha de fer la tramesa a la MUFACE, en un termini breu, en el cas que l’afectada estigués percebent el subsidi.
Comunicat de baixa inicial i comunicats successius en el cas de Risc durant l’embaràs
El/la funcionari/ària ha d’informar al centre de la seva absència a l’inici de la malaltia i, no més tard del quart dia des de la data d’inici, ha de presentar el comunicat inicial, emès pel facultatiu corresponent, (dos exemplars: un per al Servei de Personal i un altre per tal que el Servei de Personal el trameti a la MUFACE), acompanyat del model de sol·licitud de llicència per malaltia. El centre haurà de trametre immediatament als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona aquests dos exemplars del comunicat inicial.
El comunicat inicial té una validesa de tres mesos. Si s’hagués previst una durada inferior a tres mesos i s’arribés aquesta data sense desaparèixer el risc, s’haurà d’expedir un altre comunicat, indicant la nova durada prevista. Aquest comunicat haurà d’acreditar que les condicions del lloc de treball afecten a l’embarassada o al fetus, el risc específic que representen i la probable durada de la situació.
Si s’arriba a quart mes i continua la situació de risc, s’expedirà un comunicat en l’esmentada data o el posterior dia hàbil.
Observacions
Tant el comunicat inicial de baixa per malaltia com els comunicats successius i el d’alta els ha d’emetre el facultatiu corresponent per triplicat i el funcionari o funcionària n’ha de presentar dos exemplars al centre: un per al servei de Personal i un altre per tal que el Servei de Personal el trameti a la MUFACE).
El funcionari o funcionària haurà d’avançar l’enviament al centre, per correu electrònic, d’una còpia del comunicat el mateix dia o l’endemà de l’emissió de la baixa, com també els de continuïtat (si n’hi ha) i alta. Aquest enviament s’ha de fer en totes les incidències, tant si corresponen a una incapacitat d’un dia (en el cas que el facultatiu corresponent faci una baixa i alta per un sol dia) o dos dies de baixa i fins al temps que mantinguin aquesta incidència.
En època de vacances escolars, serà el mateix interessat qui s’adreçarà als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona, per presentar els comunicats de baixa, continuïtat i/o d’alta emesos pel facultatiu corresponent. Caldrà també que l’interessat enviï, el mateix dia o l’endemà de l’emissió, els esmentats comunicats pels correus electrònics que indiqui cada servei territorial / Consorci d’Educació de Barcelona.
Retribucions
El/la funcionari/ària afectat/ada, percebrà:
 • El 50% de les retribucions bàsiques i complementàries, com les de prestació de fill a càrrec, des del primer dia fins al tercer dia de la situació d’incapacitat temporal, prenent com a referència aquelles que va percebre el mes immediatament anterior al de l’inici de la situació d’incapacitat temporal.
 • El 75% de les retribucions bàsiques i complementàries, com les de prestació de fill a càrrec, a partir del quart al vigèsim dia de la situació d’incapacitat temporal, ambdós inclosos prenent com a referència aquelles que va percebre el mes immediatament anterior al de l’inici de la situació d’incapacitat temporal.
 • El 100% de les retribucions bàsiques i complementàries, com les de prestació de fill a càrrec, a partir del vigèsim primer fins al nonagèsim dia (del 21 al 90) de la situació d’incapacitat temporal, ambdós inclosos, prenent com a referència aquelles que va percebre el mes immediatament anterior al de l’inici de la situació d’incapacitat temporal.
 • A partir del nonagèsim primer (91 dies o inici del 4art mes), el 100% de les retribucions bàsiques (sou i triennis) i, a càrrec de la MUFACE, cobrarà un subsidi per Incapacitat temporal per la quantia fixa i invariable que resulti superior d’entre aquestes dues possibilitats:
 • 80% de les retribucions bàsiques que tenia el perceptor a l’inici de la malaltia, més ½ paga extra.
 • 75% de les retribucions complementàries que tenia el perceptor a l’inici de la malaltia.
  Aquest subsidi no pot superar en cap cas l’import de les retribucions complementàries que l’interessat tingués en el primer mes de llicència. Si l’import del subsidi fos inferior, la diferència la percebrà per la nòmina mecanitzada juntament amb les retribucions bàsiques, en el concepte retributiu C150.
  Per cobrar aquest subsidi, l’afectat/ada haurà de fer una sol·licitud de subsidi (web MUFACE) per incapacitat temporal i que ha de presentar personalment a la MUFACE o bé, presentar-la als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona, per tal que el Servei de Personal la trameti a la MUFACE amb la següent documentació:
  - Còpia de la pròrroga corresponent
  - Còpia destinada a la MUFACE del comunicat inicial de malaltia, dels comunicats successius, del primer comunicat de confirmació mensual i del segon comunicat de confirmació mensual.
  - Certificat de retribucions a l’inici de la llicència i de les retribucions complementàries que en iniciar-se el quart mes, ha deixat de percebre.
Excepcions
Es percebrà el 100% de les retribucions en el cas d’incapacitat temporal de dones embarassades, per violència de gènere, per malalties professionals com a conseqüència d’hospitalització, intervenció quirúrgica, procés oncològic, reproducció assistida, període de lactància, malalties que han estat causa de discapacitat de grau igual o superior al 33%, exploracions diagnòstiques invasives, interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica i altres malalties greus recollides en l’annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol i als annexos I i III del Reial decret 2210/1995, de 25 de desembre.
Documentació annexa
Model de baixa, continuïtat i/o alta normalitzat (còpies blava i vermella).
En el cas de les excepcions per dones embarassades caldrà presentar una certificació del facultatiu corresponent que acrediti la situació d’embaràs.
En el cas de les excepcions per dones víctimes de violència de gènere caldrà presentar una còpia de l'ordre de protecció a favor de la víctima o informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l'ordre de protecció.
Aquesta documentació es pot presentar a nom del cap del Servei de Personal Docent o be en sobre tancat, annexat a la sol·licitud.
En el cas de malalties professionals, s’ha de presentar la documentació necessària per tal de determinar la consideració o no d’aquest tipus de malaltia.
En la resta de casos s’haurà de presentar la d documentació que justifiqui l’excepció. 

Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l'embaràs (Règim de la Seguretat Social)

Personal docent acollit a la Seguretat Social
A partir de l'1 de desembre de 2015 ha entrat en vigor l’Ordre ESS/1187/2015, que desenvolupa el Reial Decret 625/2014 i regula els detalls dels processos de tramitació de baixes i altes mèdiques i el control de baixes mèdiques i el control de les situacions d’incapacitat temporal.
Comunicat de baixa i continuïtat per contingències comunes i contingències professionals
 • Processos durada estimada inferior a 5 dies, Es pot emetre en el mateix acte el comunicat de baixa i el comunicat d'alta
 • Processos durada estimada entre 5 i 30 dies, s’expedirà comunicat de continuïtat als 7 dies naturals següents al comunicat de baixa. Els següents, en el termini màxim de 14 dies naturals des del comunicat anterior
 • Processos durada estimada entre 31 i 60 dies, s’expedirà comunicat de continuïtat als 7 dies naturals següents al comunicat de baixa. Els següents, en el termini màxim de 28 dies naturals des del comunicat anterior
 • Processos durada estimada de 61 dies o més, s’expedirà comunicat de continuïtat 14 dies naturals següents al comunicat de baixa. Els següents comunicats, en el termini màxim de 35 dies naturals des del comunicat anterior
 • Fi de l'expedició dels comunicats de confirmació de baixa, Quan el procés arribi als 365 dies.
  Abans d'arribar, l'INSS haurà de comunicar aquest fet
Observacions
Baixa: El/la docent ha de presentar al centre de destinació el comunicat de baixa (exemplar de l’empresa) amb la màxima urgència i mai més tard del 3r dia de la incapacitat temporal (dies naturals).
El centre els haurà de lliurar immediatament als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.
Continuïtat i successius: El/la docent ha de presentar els comunicats de confirmació de la incapacitat temporal al centre de destinació. El centre els haurà de lliurar immediatament als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.
Alta: El/la docent ha de portar el comunicat d’alta el mateix dia que s’incorpori al treball, que serà el dia següent a la data del comunicat.
El docent haurà d’avançar l’enviament al centre, per correu electrònic, una còpia del comunicat el mateix dia o l’endemà de l’emissió de la baixa, com també els de continuïtat (si n’hi ha) i alta. 
L’avançament per correu electrònic el mateix dia o l’endemà de l’emissió dels comunicats de baixa, com també els de continuïtat (si n’hi ha) i alta, s’ha de fer en totes les incidències, el mateix dia o l’endemà de l’emissió, tant si corresponent a una incapacitat d’un dia (en el cas que el facultatiu corresponent faci una baixa i alta per un sol dia) o dos dies de baixa i fins al temps que mantinguin aquesta incidència.
En època de vacances escolars, serà el mateix interessat qui s’adreçarà als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona per presentar els comunicats de baixa, continuïtat i/o d’alta emesos pel facultatiu corresponent. Caldrà també que l’interessat enviï, el mateix dia o l’endemà de l’emissió, còpia dels esmentats comunicats pels correus electrònics que indiqui cada servei territorial/Consorci d’Educació de Barcelona.
Retribucions
 • El 50% de les retribucions bàsiques i complementàries, com les de prestació de fill a càrrec, des del primer dia fins al tercer dia de la situació d’incapacitat temporal, prenent com a referència aquelles que va percebre el mes immediatament anterior al de l’inici de la situació d’incapacitat temporal.
 • El 75% de les retribucions bàsiques i complementàries, com les de prestació de fill a càrrec, a partir del quart al vigèsim dia de la situació d’incapacitat temporal, ambdós inclosos, prenen com a referència aquelles que va percebre el mes immediatament anterior al de l’inici de la situació d’incapacitat temporal.
 • El 100% de les retribucions bàsiques i complementàries, com les de prestació de fill a càrrec, a partir del vigèsim primer fins al nonagèsim dia de la situació d’incapacitat temporal, ambdós inclosos, prenen com a referència aquelles que va percebre el mes immediatament anterior al de l’inici de la situació d’incapacitat temporal
Excepcions
Es percebrà el 100% de les retribucions en el cas d’incapacitat temporal de dones embarassades, per violència de gènere, per malalties professionals com a conseqüència d’hospitalització, intervenció quirúrgica, procés oncològic, reproducció assistida, període de lactància, malalties que han estat causa de discapacitat de grau igual o superior al 33%, exploracions diagnòstiques invasives, interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica i altres malalties greus recollides en l’annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol i als annexos I i III del Reial decret 2210/1995, de 25 de desembre.
Documentació annexa
Model de baixa, continuïtat i/o alta normalitzat.
En el cas de les excepcions per dones embarassades caldrà presentar una certificació del facultatiu corresponent que acrediti la situació d’embaràs.
En el cas de les excepcions per dones víctimes de violència de gènere caldrà presentar una còpia de l'ordre de protecció a favor de la víctima o informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l'ordre de protecció.
Aquesta documentació es pot presentar a nom del cap del Servei de Personal Docent o be en sobre tancat, annexat a la sol·licitud.
En el cas de malalties professionals, s’ha de presentar la documentació necessària per tal de determinar la consideració o no d’aquest tipus de malaltia.
En la resta de casos s’haurà de presentar la d documentació que justifiqui l’excepció.
 
Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada llicència, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que cal adjuntar, si escau.
Permisos i llicències Permisos i llicències Reviewed by Angel Benito on de maig 11, 2018 Rating: 5
Amb la tecnologia de Blogger.